baha


ba·há

png |[ Akl ]

ba·hâ

png
1:
pag-apaw ng lumaking tubig mula sa normal nitóng lugar túngo sa karatig na lugar, karaniwang dulot ng malakas na ulan, daluyong, at katulad na kalamidad : BAHÁ, BULÚS3, DANÁDANÁW, DELÁP, FLOOD1, LÁYAP2, LAYÚS, SÍBA
2:
katulad na pangyayari, hal bahâ ng tao sa lansangan : BAHÁ, BULÚS3, DANÁDANÁW, DELÁP, FLOOD1, LÁYAP2, LAYÚS, SÍBA

bá·ha

png |[ Esp baja ]
1:
ibabâng bahagi
2:
pagbabâ ng halaga o presyo
3:
pagbabâ sa pagpapahalaga ng kapuwa tao
4:
pagtigil ng rasyon.

ba·há·ba

png |Zoo
:
isdang-alat na kulay rosas at kahawig ng tulingan ang hugis ng katawan

ba·há·da

png |Heo |[ Esp bajada ]

ba·hág

png |[ Akl Tag ]
:
kapirasong tela na nagsisilbing salawal : BAYÁKAT, G- STRING

ba·hag·dán

png |Mat |[ ba+hagdan ]

ba·hág·ha·rì

png |Mtr
:
arko na may sari-saring kulay at likha ng pagtama ng sikat ng araw sa hamog : AMBOLÓTO, ARKUÍRIS, BAHAGSÚBAY, BALANGÁW, BÁNGAW2, BULANGÍW, BULLALÁYAW, BUNLALÁKAW, DAWÁNI, PINAN-ARÌ, RAINBOW

ba·há·gi

png
2:
amot at pakikiparte sa binili

ba·há·gi

pnd |ba·ha·gí·han, i·ba·há· gi, ma·ma·há·gi
2:
bigyan ng bahagi
3:
mamigay sa maraming tao.

ba·hag·sú·bay

png |[ ST ]

ba·hag·yâ

pnr

bá·hak

png |Med |[ Seb ]

ba·hál

png |[ War ]

ba·ha·là

pnd |i·ka·ba·ha·là, ma·ba· ha·là
:
maligalig ang isip.

ba·ha·là

png
1:
salitang-ugat ng pamamahalà
2:
responsabilidad o pananagutan
3:
taong responsable
4:
karaniwang dinudugtungan ng na at nagpapahiwatig ng pagtanggap sa maaaring mangyari ; mangyari na ang mangyayari
5:
Mat [ST] sam·ba· ha·là sandaang milyon.

ba·ha·lí·na

png |[ War ]
:
tubâ na nilagyan ng barok, pinatanda, at mga dalawang araw na kayâ mapait-pait at maasim-asim ang lasa : BAHÁL

ba·hán

png |[ ST ]
2:

ba·han·dá

png |[ ST ]

ba·han·dì

png |[ Seb War ]
:
yáman1–3 o kayamánan.

ba·hár

png |Ana |[ ST ]
:
malakí at maitim na nunál o marka sa anumang bahagi ng katawan ng tao.

bá·has

png |[ War ]
:
dami ng nasaktan o nasawi.

ba·háw

png |Zoo |[ Bik Tag ]
:
ilahas na kuwágo : KULÁYO, KULÁYOT, KULÁYU, PÚWEK

ba·háw

pnr
1:
Med hilóm o magalíng na ang sugat, lamat, at katulad na pinsala : KIPÍL
2:
kung sa tinig, paos1 o malát : BASÁG2

bá·haw

png |[ Bik Hil Seb ST War ]
1:
natira at lumamig nang pagkain : MARASÍMAS Cf KÁNING-LAMÍG
2:
Zoo [Seb Tag] ibong kauri ng pitúpit (Eudynamys scolopacea ) ngunit mas malaki at mas mahabà ang buntot, purong itim ang balahibo ng lalaki samantalang kulay kastanyas at batík-batík ang balahibo ng babae : KOEL, KUWÁHAW

ba·ha·wán

png |[ Seb ]

ba·háw-ba·háw

png |Zoo |[ Hil ]
:
napakaliit na langgam, karaniwang makikíta sa bahaw o tiráng pagkain.

ba·háy

png |Bot |[ War ]
1:
puláng butó
2:
uri ng bigas na kinain ng peste.

ba·háy

pnr
1:
laging nása bahay
2:
[Akl] matandâ.

ba·há·ya

png |[ Tau ]

bá·hay-a·lí·wan

png |[ bahay+ aliw+an ]
:
bahay na ginagamit sa panggabing pag-aaliw : SALÓN1 Cf KÁBARÉT, NÁYTKLAB

báhay-am·pú·nan

png |[ bahay+ ampon+an ]

ba·ha·yán

png |[ bahay+an ]
:
pook na may mga bahay o ang pangkat ng mga bahay sa isang pook.

bá·hay-a·ni·lán

png |Zoo

bá·hay-á·sim

png |Zoo |[ ST ]
:
bahagi ng bituka ng usa o báka na kinahahantungan ng kinaing maasim.

bá·hay-bá·hay

png |Mus |[ Sub ]
:
awit sa unang anibersaryo ng kamatayan.

ba·háy-ba·há·yan

png |[ bahay+ bahay+an ]
:
laro ng mga batà, nagkukunwang isang pamilya ang mga naglalaro at ginagampanan ang tungkulin ng amá, ina, anak, at ibang miyembro.

bá·hay-ba·tà

png |Ana

bá·hay-gu·yà

png |Zoo
:
kinalalagyan ng guyang hindi pa ipinanganganak.

bá·hay-ha·rì

png
:
malaki at mámaháling bahay Cf PALÁSYO

bá·hay-ka·lá·kal

png |Kom
:
gusaling pangnegosyo : KÁSA2

bá·hay-ká·nin

png
1:
Ana tiyan ng tao
2:
Zoo butse ng ibon at manok.

ba·hay-kú·bo

png |Ark

bá·hay-lang·gám

png
:
pook na pinamumugaran ng langgam.

bá·hay-lá·wa·lá·wa

png
:
sápot ó bahay-gagamba.

bá·hay-lay·wán

png |Zoo

bá·hay-na-ba·tó

png |Ark
:
malakíng bahay na gawâ noong panahon ng Español.

bá·hay-pa·rì

png |[ bahay+pari ]

bá·hay-pá·u·pa·hán

png |[ bahay+ pa+upa+han ]
:
bahay na tuma-tanggap ng nagbabayad na títirá : KASÉRA3 Cf APARTMENT, BEDSPACE

bá·hay-puk·yú·tan

png |Zoo |[ bahay+ pukyot+an ]
:
estruktura ng mga hanay ng cell na gawâ sa pagkit, may anim na gilid, at nililikha ng mga pukyot upang pag-imbakan ng kanilang mga itlog, pulut, at pollen : ANÍLA, BÁHAY-ANILÁN, BÁHAY-LAYWÁN, BALÁYYÚKAN, BALÉ-PUKYÚTAN, HONEYCOMB1, HIVE1, KALÁBA2, KALÁLA, KIWÚT1, KOLMÉNA, LABÂ3, PÁNAL, PANILAN, SÁRAY4

bá·hay-sang·lá·an

png |[ bahay+ sangla+an ]
:
pook o opisina para sa pagsasangla : AHÉNSIYÁ DE-EMPÉNYO, EMPÉNYO2, KÁSA3, PAWNSHOP, SANGLÁAN

bá·hay-ú·hod

png |Bot