aw


a·wà

png

á·wa

png |Ana |[ Ifu ]
:
gilid ng baywang.

a·wâ-aw

png |[ ST ]

á·wag

pnd |a·wá·gin, i·á·wag, mag-á·wag |[ ST ]
:
bumulyaw, sumigaw, o magtatalak para mapahiya ang isang tao.

a·wa·hí

pnr |[ Seb ]

a·wák

png |[ ST ]
1:
Heo napakalaking lawas ng tubig, gaya ng dagat o karagatan
2:
paglabo ng tingin sa isang bagay na lubha nang malayò.

á·wak

png |Ana |[ Pan ]

á·wak

pnd |a·wá·kan, mag-á·wak, u·má·wak |[ ST ]
:
magbawas ng karga o sakay ng bangka.

awake (á·weyk)

pnr |[ Ing ]

á·wal

png
1:
[ST] mapanganib na katayuan o puwesto ng dalahin o kargá

a·wán

png |[ War ]
:
oras ng bakasyon.

a·wán

pnr
1:
[ST] hindi alam o nagdududa sa alam
2:
[Ilk] walâ.

á·wan

pnb |[ Iba ]

á·wan-á·wan

png |[ ST ]
:
paghinto at pagbalik.

a·wáng

png
2:
[ST] malîng pagkakaayos ng mga tabla o sahig.

á·wang

png
1:
Ntk [Mag] bangkâ1-2
2:
Ark [Kap] bintanà1

a·wan·tá

pnd |a·wan·ta·hín, mag-a·wan·tá |[ ST ]

a·wa·ón

png |[ War ]

a·wá·rak

png |Mus |[ Agt Mgk ]

a·wá·ray

png |[ Ilk ]
1:
Bot kambal na bungangkahoy
2:

a·wárd

png |[ Ing ]

a·wás

png
1:
[ST] pagbabâ ng halaga ng kahit anong bagay
2:
varyant ng báwas1
3:
pagkalas o pagtanggal
4:

á·was

png |[ ST ]
1:
pag-apaw ng tubig o butil mula sa sisidlan
2:
pagdadalá ng isang bagay nang nahihirapan.

á·was

pnr |[ Ilk ]

a·wát

png |[ War ]

a·wát

pnr
2:
hindi na sumusúso.

á·wat

png
1:
pagpapatigil o pagsaway
2:
pagbabawas ng gatong upang mabawasan ang liyab o siklab
3:
pagpapatigil ng sanggol sa pagsúso sa ina — pnr a·wát
4:
isang hibla ng alutay.

aw-áw

png
1:
[ST] alugín o luglugan ang damit sa tubig nang hindi ito pinipigâ
2:
tahól o kahól ng aso.

a·wáw

png |[ ST ]
:
tao na mahilig sa pulutan kapag nag-iinuman : AWÂ-AW

á·way

png |pag-a·á·way |[ Akl Tag ]

aw·dis·yón

png |[ Esp audición ]
1:
pagsubok sa kahusayan at kaangkupan ng mang-aawit, aktor, mananayaw, at katulad : AUDITION
2:
kakayahang makarinig o makinig : AUDITION

aw·di·tí·bo

png |[ Esp auditivo ]
:
bahagi ng anumang kasangkapan na konektado o inilalapit sa tainga, tulad ng sa telepono, radyo, at iba pa.

aw·di·tór

png |[ Esp auditor ]
1:
tao na may kapangyarihang magsuri ng mga kasulatan upang alamin kung tamà ito : AUDITOR, TAGASURÍ1
2:
tao na nakikinig o tagapakinig : AUDITOR

aw·di·tór·yo

png |[ Esp auditorio ]
1:
malawak na silid o espasyong nakalaan para sa manonood o madla sa simbahan, teatro, paaralan, o iba pang institusyon ; malakíng bulwagan : AUDITORIUM, BULWÁGAN2
2:
gusaling itinayô para sa pampublikong pagpupulong, panayam, at iba pang malakíng pagtitipon : AUDITORIUM, BULWÁGAN2

a·wé

png |[ Tir ]
:
kaibígang babae.

a·we·déng

png |Mus |[ Bon ]

á·wer

png |[ Ilk ]

a·wet·wét

pnr |[ Pan ]

a·wi·á·wi

png
1:
[ST] tao o bagay na unti-unting nawawalan ng halaga
2:
[ST] áwoy
3:
[ST] tao na hindi ginagawâ ang inaasahang magagawâ
4:
mga munting kalakal o paninda.

a·wi-a·wít

png |[ Pan ]

a·wí·ding

png |Mus |[ Igo ]

á·wil

pnd |mag-á·wil, u·má·wil
1:
[ST] magwala na tíla baliw
2:
3:
[War] manatili.

a·wi·ná·won

png |Lit Mus |[ Mrw ]

á·wing

pnb
:
mabagal at paunti-unti ang paggawâ.

a·wís

pnd |a·wi·sín, mag a·wís, u·ma·wís |[ ST ]
:
kayasin ang dulo ng manipis na patpat o pamalò.

á·wis

pnd |a·wí·sin, mag-á·wis, u·má·wis |[ ST ]
:
dalhin ang isang karga na hindi maganda ang pagkakalagay.

a·wít

png
1:
[Ilk Pan] bagáhe1
2:
[Kal] basket na sinusunong, malukong, at may bigkis na pampatibay.

á·wit

png
2:
Lit [Tag] uri ng mahabàng tulang pasalaysay na lumaganap noong panahon ng Español, ibinubukod sa korido dahil sa sukat na lalabindalawahin
3:
Lit Mus [War] awiting-bayan na binubuo ng dalawang saknong na may dalawang taludtod, karaniwang kinakanta ng mga mandaragat at inihihimig sa paggaod
4:
Kol paghingi ng isang bagay.

a·wí·tan

png |Zoo |[ Ifu ]

a·wí·ting-bá·yan

png |Lit Mus |[ awit+in-ng+bayan ]
:
tradisyonal na awit, karaniwang may anyong pasaknong, may parirala at saknong na inuulit, at payak ang himig : DALLÁNG1, FOLK SONG

Á·wit ng mga A·wit

png
:
Awit ni Solomon : SONG OF SONGS

Á·wit ni So·lo·món

png
:
aklat sa Bibliya na naglalamán ng mga tula ng pag-ibig na ipinalalagay na mula kay Solomon : AWIT NG MGA AWIT, SONG OF SOLOMON

a·wí·wis

png
:
paggalaw ng isang bagay na nakadikit sa katawan ayon sa regular na kilos ng katawan.

awk·sil·yár

png |[ Esp auxiliar ]
3:
dagdag na serbisyo o kasangkapan : AUXILLIARY

aw·ná·sin

png |Bot |[ Bik ]
:
palumpong (Ardisia pyramidalis ) na balahibuhin ang dahon, maliit ang kumpol na puláng bulaklak, at bilog ang puláng bunga na nagiging itim, katutubò at karaniwang matatagpuan sa mga gubat at bangin ng Filipinas : RUGRUGSÚ

awning (ów·ning)

png |Ark |[ Ing ]

á·wod

png |[ Ilk ]

á·wod

png |[ War ]
2:
pagiging mahiyain.

a·wóg

png |[ Seb ]
:
anting-anting na isinasabit sa mga punò o haláman para mapangalagaan ang mga bunga laban sa magnanakaw.

AWOL

daglat pnr |[ Ing ]
:
Absent Without Official Leave.

á·won

png |[ ST ]
:
magálang na pagsagot.

á·woy

png |[ ST ]
:
pagkaing puro gulay at prutas lámang : AWIÁWI2

á·woy á·woy

png |Bot |[ ST ]

aw·ró·ra (aw·ró·ra)

png |[ Esp aurora ]
1:
kumikinang na liwanag, sa ibabaw ng polong magnetiko sa hilaga o timog : AURORA

aw·sén·te

pnr |[ Esp ausente ]

aws·té·ri·dád

png |[ Esp austeridad ]
1:
tipíd o pagtitipid
2:
higpít1-2 o kahigpitan.

Aws·tral·yá·no (aws·tral·yá·no)

pnr |Ant Lgw |[ Esp Australiano ]
:
baybay sa Tagalog ng Australiano.

aw·tén·ti·ká

pnd |mag-aw·tén·ti·ká, i·aw·tén·ti·ká |[ Esp autenticar ]
1:
patunayan ; patotohanan ; patibayan

aw·tén·ti·kó

pnr |[ Esp auténtico ]
2:
Mus nagtataglay ng mga nota sa pagitan ng panghulíng nota at higit na mataas na oktaba nitó.

aw·tís·mo

png |Med Sik |[ Esp autismo ]
:
kalagayan ng pag-iisip na lubusang nakatuon sa sarili at walang kakayahang tumugon o makipagtalastasan sa ibang tao.

áw·to

png |Mek |[ Esp auto ]
:
pinaikling awtomobil.

aw·to·gra·pí·ya

png |[ Esp autografía ]
1:
pagsusulat sa pamamagitan ng sariling kamay : AUTOGRAPHY
2:
tunay na kopya ng nakasulat o nakaguhit : AUTOGRAPHY

aw·tó·gra·pó

png |[ Esp autógrafo ]
1:
lagda, lalo na ng isang tanyag na tao : AUTOGRAPH
3:
manuskrito sa sulat-kamay ng awtor : AUTOGRAPH
4:
dokumentong nilagdaan ng awtor nitó : AUTOGRAPH

aw·to·krás·ya

png |Pol |[ Esp autocracia ]
1:
pamahalaang hawak ng iisang tao ang lubos na kapangyarihan : AUTOCRACY, DESPOTÍSMO2
2:
kapangyarihan ng awtokrata : AUTOCRACY, DESPOTÍSMO
3:
bansa o lipunang may ganitong uri ng pamahalaan : AUTOCRACY, DESPOTÍSMO2

aw·to·krá·ta

png |Pol |[ Esp autócrata ]

aw·tok·ra·ti·kó

pnr |[ Esp autocratico ]
:
may katangian ng awtokrata o awtokrasya : AUTOCRATIC

aw·to·mas·yón

png |[ Esp automación ]
1:
paggamit ng de-mákiná o de-koryenteng kasangkapan upang makatipid sa mental at manwal na paggawâ : AUTOMATION
2:
awtomatikong kontrol sa iba’t ibang yugto ng paggawâ ng produkto : AUTOMATION

aw·to·má·ti·kó

pnr |[ Esp automatico ]
1:
kusang kumikilos, gumagalaw, umaandar, o tumatakbo : AUTOMATIC
2:
agad-agad ; agaran at hindi na iniisip : AUTOMATIC
3:
kailangan at tiyak na magaganap : AUTOMATIC
4:
Sik ginagawâ nang wala sa loob o hindi namamalayan : AUTOMATIC
5:
sa baril, tuloy-tuloy na pumuputok hanggang maubos ang bala o hanggang maalis ang pisil sa gatilyo : AUTOMATIC
6:
Mek sa sasakyang de-motor, gumagamit ng kambiyo na kusang nagbabago ayon sa tulin at pagpapabilis : AUTOMATIC

áw·to·mó·bil

png |Mek |[ Esp automobil ]

aw·tó·no·mí·ya

png |Pol |[ Esp autonomía ]
:
sariling pamamahala : AUTONOMY

aw·tó·no·mó

pnr |Pol |[ Esp autonomo ]
2:
may kalayaan ; may kasarinlan
3:
may kinaláman sa kalayaan o awtonomiya : AUTONOMOUS

aw·top·sí·ya

png |[ Esp autopsia ]
1:
Med pagtistis at pagsusuri sa bangkay upang alamin ang sanhi ng pagkamatay : AUTOPSY
2:
anumang kritikal na pagsusuri : AUTOPSY
3:
personal na pagsusuri : AUTOPSY

aw·tór

png |Lit |[ Esp autor ]

áw·to·ri·dád

png |[ Esp autoridad ]
2:
tao o lupong may kapangyarihang pampolitika, administratibo, at katulad : AUTHORITY, MÁNDO2
3:
tao na dalubhasa sa anumang karunungan : AUTHORITY
4:
kinikilálang mahusay na sanggunian : AUTHORITY
5:
Bat bigat ng ebidensiya : AUTHORITY

aw·to·ri·sá·do

pnr |[ Esp autorizado ]
:
binigyang kapangyarihan o karapatan : AUTHORIZED

aw·to·ri·sas·yón

png |[ Esp autorización ]
:
pagbibigay ng bisà at pahintulot.

áw·to·ri·tar·ya·nís·mo

png |Pol |[ Esp autoritarianismo ]
:
paraan ng pamamahala na nagpapairal ng mahigpit na pagsunod sa gobyerno o awtoridad at sumisikil sa kalayaan ng mamamayan : AUTHORITARIANISM

aw·to·ri·tár·yo

pnr |[ Esp autoritario ]
:
may katangian ng awtoritaryanismo.

aw·to·ri·ta·tí·bo

pnr |[ Esp autoritativo ]
1:
kinikilála bílang totoo at mapananaligan ; dapat sundin o tuparin : AUTHORITATIVE
3:
ng awtoridad o ng isang dalubhasa : AUTHORITATIVE

á·wus

png |[ Kap ]

á·wut

png |[ Tbo ]