ha


ha

daglat |[ Ing ]

ha

png
:
tawag sa titik H sa abakadang Tagalog.

Ha!

pdd
:
katagang ginagamit sa pagpapahayag ng pagkagulat, hinala, tagumpay, at iba pa.

Ha?

pdd
:
katagang ginagamit sa pagtatanong, binabanggit kapag hindi naunawaan ang narinig.

Ha (eyts ey)

symbol |Kem |[ Ing ]

ha·bà

png
1:
sukat sa pagitan ng magkabilâng dulo : HÁBA, LABÀ, WÁLAT3 Cf BÚNGYOD
2:
tagal ng pangyayari o pagsasagawâ ng anuman : LABÀ, WÁLAT3

ha·bâ

pnr
1:
may hugis na mahabà kaysa karaniwan : BULANDÓNG, TAGIHABÂ
2:
mahabà at manipis : BULANDÓNG, TAGIHABÂ

ha·bâ

png |Zoo
:
isdang-alat (Ablennes hians ) na pahabâ ang katawan, karaniwang may sukat na 43.5–50 sm, patulís ang bibig na tíla tukâ, at kulay lungtian at putî ang katawan : BÁLO2, DÚAL, LAYÁLAY, TAMBÁWANG, TAMBILÁWANG

há·ba

png |[ Akl ]

ha·báb·hon

png |Zoo |[ Bik ]

ha·bág

png
:
pakiramdam ng lungkot at pagtulong sa kalagayan ng iba : AWÀ, BÉTEL1, HÉRAK, KALÚOY, LÚNOS1, MERCED, MERCY, PITY1, PUÁNGOD

há·bag

png |Zoo |[ Ifu ]
:
ilahas na manok Cf LABUYÒ1

ha·bá·gat

pnr |[ ST ]
:
nagkakasakít kapag nahanginan.

ha·bá·gat

png
1:
Mtr [Akl ST] hangin mula sa kanluran, karaniwang malakas, may daláng lamig at ulan : HABÁGAT-LÚBANG, PANGAGDÁN Cf AMÍHAN
2:
[Bik] tímog.

ha·bá·gat-lú·bang

png

ha·ba·gát·nan

png |[ Hil ]

Ha·bak·kúk

png |[ Heb Ing ]
1:
propetang Hudyo na nabúhay noong siglo 7 BC
2:
aklat sa Bibliya na taglay ang kaugnay na pangalan.

há·bal

png |[ Tau ]

há·bal-hábal

png |[ Ing hubble ]
:
motorsiklong ginagamit na sasakyang pampasahero.

ha·ba·lí·na

png |Isp |[ Esp jabalina ]

há·ba·ló

png |[ Tbo ]
:
pagbebenta ng magulang sa anak dahil sa matinding pagkakasála.

há·bam·bú·hay

png |[ haba+ng+buhay ]
:
varyant ng hábang-búhay.

ha·bán

png
1:
[ST] pagtatalik ng mga hayop
2:
[Bik] pagtangan sa bibinyagang sanggol.

ha·bán

pnr

ha·ba·né·ra

png |[ Esp havanera ]
1:
Say mabagal na sayaw Cubano
2:
Mus musika ng sayaw na ito.

ha·báng

pnr
2:
hindi pantay.

há·bang

pnt pnb

ha·bàng-á·lon

png |Pis |[ habà+ng alon ]
:
distansiya ng dalawang magkasunod na púnto sa isang alon na may magkatulad na yugto ng pagyanig : WAVELENGTH

há·bang-bú·hay

png |[ haba+ng+ buhay ]
:
kabuuan ng búhay var habambuhay

há·ban-ú·be

pnr |[ ST ]

há·bas

png
1:
Agr [ST] malaking lináng1
2:
[ST] pagkulo ng tubig
3:
[ST] maliliit na alon
4:
[ST] pagtanggal ng dahon ng yerba o mga tangkay sa pamamagitan ng paghampas
5:
laki o tipuno ng katawan
6:
Zoo kalyo o singaw sa bibig ng hayop, lalo na sa kabayo
7:
kabusugan sa pagkain o pagkasawà sa anuman Cf WALÂNG HÁBAS

há·bat

png
:
anumang kálat sa daan, gaya ng siít ng kawayan o kahoy.

ha·báy

png |[ Bik ]

ha·báy

pnd |i·pang·ha·báy, ma·ha·báy, mang·ha·báy
:
gumawâ o gumamit ng isang bagay sa paggawâ ng isang kilos na pangmalayuan, hal manghabay sa kalye.

há·bay

png |Psd
:
mahabàng lambat na panghúli ng kandulì.

hab·du·lóng

pnr

habeas corpus (ha·bi·yás kór·pus)

png |Bat |[ Lat Ing ]
:
atas na iharap sa hukuman ang tao na inaresto upang masiyasat kung legal o hindi ang pagpapabilanggo sa kaniya.

hab·háb

png
1:
[Bik Hil Seb ST War] paraan ng pagkain ng hayop na gutóm o matakaw at halos ibig nang luluning lahat ang pagkain : ANGÁB, HAKHÁK1, KÉMKEM1, KIBKÍB3, PAGMÉL, PANÁKMOL, SABSÁB2
2:
Agr [ST] palay na bahagyang nabalatan
3:
isang uri ng pansit.

háb·hab

pnd |hu·máb·hab, i·háb·hab, mag·háb·hab |[ Hil Seb ]
:
kumain nang tíla hayop ; kumain nang hindi ginagamit ang kamay.

ha·bì

png

Ha·bì!

pdd
:
Alis! o Ilag!

há·bi

png
1:
pag·ha·há·bi pagbuo ng isang bagay o disenyo sa pamamagitan ng mga pinagsaklit-saklit o pinagsalit-salit na himaymay o sinulid : INABÉL2, LÁGA1
2:
hi·ná·bi produkto ng gayong gawain : TEHÍDO Cf LÁLA, WEAVE
3:
pag·ha·há·bi paglikha ng mga bagay na hindi totoo — pnd ha·bí·hin, hu·má·bi, i·há·bi.

ha·bíb

png |[ Tau ]
:
titulong iginagawad sa isang sálip1 na nakapaglakbay na sa Mecca Cf HÁDJI1

ha·bíd

png
:
halabíd var habír

há·big

png |[ Mrw ]

ha·bi·hán

png |[ habi+han ]
:
kasangkapan na panghabi ng mga hibla at sinulid upang gawing tela : GABILÁN2, GUMÁBAL, LOOM1, PAGABLÁN, PANG-ÁBLAN Cf LANSADÉRA, PALATUHÁT, SIKWÁN1-2, SIMPIAN

ha·bí·lin

png
:
salapi, ari arian, at iba pang bagay na ipinagkatiwala sa pag-iingat ng ibang tao : LÁGAK2

ha·bi·lóg

pnr
:
may hugis na katulad sa itlog : ÓVAL

ha·bín

png
:
sinulid na ginagamit sa habihán.

ha·bíng

png |Psd
:
buhól sa lambat.

ha·bíng

pnr
:
baluktót1 o buhól-buhól.

ha·bít

pnr
:
masamâ ang pagkakatahi.

há·bit

png |[ Ing ]
2:
Sik awtomatikong reaksiyon sa partikular na sitwasyon
4:
pagkagúmon1 hal pagkagumon sa bawal na gamot.

ha·bi·tas·yón

png |[ Esp habitación ]

há·bi·tát

png |Bio |[ Ing ]
:
katutubòng tahanan ng isang organismo o hayop Cf NICHE2

ha·blá

png |Bat |[ Esp ]

Háb·lob

png |Mit |[ Bik ]
:
lumikha ng habihan na inialay kay Haring Handiong.

hab·lón

png
:
tela na hinabi sa Panay.

hab·lós

png
1:
[Seb] anak sa unang asawa o bána

hab·lót

png
:
hakbót1-2 var sablót

ha·bô

png pnb |[ Bik ]

há·bog

png |Psd |[ Seb ]
:
isang uri ng baklád.

há·bog

pnr |[ Seb ]

há·bok

png |Agr |[ Seb ]

ha·ból

png |Med |[ ST ]
:
hikà kapag ito ay nag-uumpisa.

há·bol

png
1:
bagay na tinutugis o ninanais matamo
3:
dagdag na kalatas sa liham
5:
[Hil Seb Tau War] kúmot1,2

há·bol

pnd |ha·bú·lin, hu·má·bol, i·há·bol
1:
magmadali upang makaábot o maabutan : SIBÒ2
3:
humingal dahil sa págod.

há·bol

pnr |[ Hil Seb ]

hâ-bon

png |[ Bik ]

ha·bo·né·ra

png |[ Esp jabonera ]
:
lalagyan ng sabon.

ha·bo·né·ro

png |[ Esp jabonero ]
:
gumagawâ o nagtitinda ng sabon.

ha·bo·né·te

png |[ Esp jabonete ]
:
sabóng mabango na karaniwang gamitín sa pagligo.

há·bong

png |[ Tag War ]

ha·bo·nó·so

pnr |[ Esp jabonoso ]
:
masabón ; malasabón var habunóso

ha·bót

pnr
:
hindi maayos ang pagkakagawâ dahil minadalî.

ha·bóy

pnd |ha·bu·yán, hu·ma·bóy, i·ha·bóy, mag·ha·bóy |[ Hil ]
:
ihagis o maghagis.

hab·sô

pnr
1:
maluwag ang pagkatalì : HASÔ, TAGIBUHÓL, TAGILABSÔ, TALIHABSÔ
2:
madalîng makalás o makalág : TAGIBUHÓL, TAGILABSÔ, TALIHABSÔ

ha·bú

png |[ Mag ]

ha·bú·bo

png |[ War ]

ha·bú·bos

pnr

há·bug

png |[ Tau ]
:
luwang o lapad ng tela.

ha·bú·hob

png
1:
isang pamaraan ng pagpapausok : LUÓP
2:
pangangamoy ng sarili.

ha·bu·lán

png |[ habol+an ]
1:
matuling pagsunod sa isang tumatakbo o lumalakad nang mabilis
2:
karera sa pagtakbo : HAGARÁN, UNAHÁN3

hab·yóg

png
2:
[Ilk] saltík.

háb·yog

png |[ Hil Seb ]

hab·yók

png

hache (á·tse)

png |[ Esp ]
:
tawag sa titik H ng alpabetong Español.

hacienda (as·yén·da)

png |Agr |[ Esp ]

há·da

png
:
líbot1-2 o paglilibót.

ha·dá·an

png |[ Ifu ]
:
ritwal ng paligsahan sa pagtudla.

há·dap

png |[ Mag War ]

há·das

png
:
kahalayan at kalaswaan na hindi pinahihintulutan sa pananalangin.

há·de

png |[ Esp jade ]

Hades (heydz)

png |Mit |[ Gri Ing ]
:
isa sa mga anak ni Cronus, diyos ng mundo ng mga patay, tumutukoy sa kaniya at sa kaniyang kaharian Cf PLÚTO

had·hád

png
2:
pagkáyas ng tubó upang alisin ang balát
3:
pagputol o pagtutumbá ng punongkahoy
4:
Med uri ng sakít sa balát.

ha·dís

png |[ Tau ]
:
ang mga salita at pangangaral ng propetang Muhammad ; ang orál na pagsasalin at pangaral ng naturang kasulatan sa wikang Tausug Cf HADITH

há·dit

png |[ Bik ]

hâ-dit

png |[ Bik ]

Hadith (há·dit)

png |[ Ara ]
:
koleksiyon ng mga tradisyon na naglalamán ng mga winika ng propetang Muhammad, pangunahing gabay ng mga Muslim kasáma ng Koran Cf HADÍS

hád·jat

png |[ Tau ]