Z, z

png
1:
ang ikadalawampu’t walong titik sa alpabetong Filipino at tinatawag na zi
2:
ikadalawampu’t walo sa serye o pagkakasunod-sunod
3:
anumang katulad ng hugis Z
4:
pasulat o palimbag na representasyon ng titik Z o z
5:
tipo gaya ng sa printer upang malikha ang titik Z o z

Z

symbol png
1:
Mat ang ikatlong di kilalang kantidad o ang ikatlong coordinate
2:
Kem atomic number

zabaglione (za·bel·yó·ni)

png |[ Ita ]
:
uri ng minatamis na gawâ sa dilaw ng itlog, asukal at alak, karaniwang isinisilbi nang mainit bílang panghimagas.

zacaton (zá·ka·tón)

png |Bot |[ Esp ]
:
damo (Epicampes macroura ) na ginagamit sa paggawâ ng papel.

Zachariah (zá·ka·rí·ya)

png |Bib |[ Ing Heb ]
:
ang amá ni San Juan Bautista.

zaddik (tsa·dík)

png |[ Heb ]
:
tao na may kahanga-hangang katapangan at kababaang-loob.

zaffre (zá·fer)

png |[ Ing ]
:
artipisyal na sangkap, kahawig sa smalt, may cobalt oxide at silica, ginagamit upang makalikha ng bughaw na kulay sa salamin at iba pang seramikong produkto.

zag

pnd |[ Ing ]
:
tumúngo sa isa sa dalawang direksiyon sa zigzag na daan.

Zág·reb

png |Heg
:
lungsod at kapitolyo ng Croatia.

zaibatsu (záy·bat·sú)

png |Kom |[ Jap ]
:
malakí at mayamang samaháng pang-industriya o pangnegosyo.

za·kát

png |[ Ara ]
:
sa Islam, buwis para sa mahihirap.

zamarra (za·má·ra)

png |[ Esp ]
:
damit na gawâ sa balát ng tupa.

Zam·bál

png |Ant
:
pangkating etniko na matatagpuan sa hilagang-kanluran ng bundok ng Zambales, at kanlurang bahagi ng Pangasinan.

Zam·bá·les

png |Heg
:
lalawigan sa Gitnang Luzon ng Filipinas, Rehiyon III.

Zambales Cordillera (zam·bá·les kor·dil·yé·ra)

png |Heg
:
bulubundukin na matatagpuan malapit sa baybayin ng timog Dagat Kanlurang Filipinas hanggang sa gilid ng Gitnang Kapatagan ng Luzon sa silangan, mula Look Lingayen sa hilaga hanggang sa Bataan sa timog.

Zambia (zám·bi·yá)

png |Heg |[ Esp Ing ]
:
republika sa timog Africa.

Zamboanga (zam·bwáng·ga)

png |Heg
:
lungsod at daungan sa kanlurang Mindanao.

Zamboanga Cordillera (zam·bwáng· ga kor·dil·yé·ra)

png |Heg
:
bulubundukin na mulang Dipolog sa hilaga hanggang Lungsod Zamboanga sa timog.

Zamboanga del Norte (zam·bwáng·ga del nór·te)

png |Heg
:
lalawigan sa kanlurang Mindanao ng Filipinas, Rehiyon IX.

Zamboanga del Sur (zam·bwáng·ga del sur)

png |Heg
:
lalawigan sa kanlurang Mindanao ng Filipinas, Rehiyon IX.

zamia (zám·ya)

png |Bot |[ Lat ]
:
haláman (genus Zamia ) na matatagpuan sa mga pook na tropikal o subtropikal, maikli ang tangkay at hugis palad ang dahon.

zanthoxylum (zan·tok·sé·lum)

png |Bot |[ Ing ]
:
balakbak ng alinman sa palumpong o punongkahoy (genus Zanthoxylum ) na nagagamit sa medisina.

zany (zá·ni)

png |[ Ing ]
2:
sa mga sinaunang komedya, tauhan na gumagaya sa karakter ng kaniyang pinunò o ámo
3:
sinumang gumaganap na payaso.

zany (zá·ni)

pnr |[ Ing ]

zap

pnd |[ Ing ]
1:
pumatay o bumaril
2:
umatake ; mangwasak.

za·pá·te·á·do

png |Say |[ Esp ]
:
uri ng pang-isahang sayaw na sinasaliwan ng maritmong tunog ng takong ng suot na sapatos.

Zarathustra (zá·ra·tús·tra)

png |[ Ing ]

zaratite (zá·ra·táyt)

png |[ Ing ]
:
mineral na mula sa nickel carbonate, makikíta sa mga lungtiang ibabaw ng chromite at magnetite.

zarf

png |[ Ara ]
:
sisidlang may disenyo para sa tása na walang-lamán.

Zaria (za·rí·ya)

png |Heg |[ Ing ]
:
lungsod sa hilagang Nigeria.

za·rí·ba

png |[ Ara ]
:
sa Sudan at katabing mga rehiyon, bakod na nakapalibot sa isang kampo o komunidad bílang proteksiyon.

zarzuela (zar·swé·la)

png |[ Esp ]
1:
Lit Mus Tro kathang dramatiko at musikal na may salitâng diyalogo at awitan
2:
putahe na binubuo ng iba’t ibang klase ng isda at lamándagat Cf SARSUWÉLA

z-axis (zi-ák·sis)

png |Mat |[ Ing ]
:
sa tatluhang dimensiyon ng sistemang coordinate, ang axis na sumusukat sa z, hábang walang kantidad o zero ang x at y.

zá·yin

png |[ Heb ]
:
ang ikapitóng titik sa alpabetong Hebrew.

zazin (zá·zen)

png |[ Jap ]
:
sa Zen, pagninilay hábang nása posisyong nakaupô at magkasalikop ang mga binti.

zeal (zil)

png |[ Ing ]
:
alab upang isulong ang isang layunin o pagganap sa isang tungkulin.

zealot (zí·lot)

png |[ Ing ]
1:
tao na matiyaga at masipag
3:
sa Judaismo, kasapi ng radikal at makabansang samahán sa Judea na nagsimula noong AD 69 hanggang 81, at naglalayong maagaw ang pamumunòng Romano.

zebra (zí·bra)

png |Zoo |[ Ing ]
:
ilahas na mamalya (genus Equus ) na kahawig ng kabayo, at may guhit na putî at itim sa buong katawan.

zebra dove (zí·bra dav)

png |Zoo |[ Ing ]

zebra finch (zí·bra fínts)

png |Zoo |[ Ing ]
:
uri ng ibon (Poephila guttata ) na may itim at putîng guhit sa mukha, karaniwang matatagpuan sa Australia at Indonesia.

zebu (zé·byu)

png |Zoo |[ Fre ]
:
maamong ox (Bos indicus ) na may malalakíng umbok sa balikat at nakatatagal sa init at tagtuyot.

Zebulun (zé·byu·lún)

png |[ Ing ]
1:
sa Bibliya, anak nina Jacob at Leah
2:
Ant tribu sa Israel na nagmula sa kaniya.

Zechariah (ze·ka·rá·ya)

png |[ Ing ]
1:
sa Bibliya, batàng propeta noong ika-6 na siglo B C
2:
aklat sa Bibliya na naglalamán ng kaniyang mga propesiya.

Zedekiah (ze·dé·ká·ya)

png |[ Ing ]
:
sa Bibliya, ang hulíng hari ng Judea, nag-aklas laban kay Nebuchadnezzar.

zedoary (zéd·wa·rí)

png |[ Ing ]
1:
Bot halámang Indian (Curcuma zedoaria ) na may aromatikong risoma
2:
substance na gawâ mula dito, at nagagamit na gamot, pabango, o pantina.

Zeeman effect (zí·man e·fék)

png |Pis |[ Ing ]
:
ang paghihiwalay ng linyang espektro sanhi ng paglalagay ng radyasyon sa larang magnetiko.

zein (zí·yin)

png |Bio |[ Ing ]
:
ang pangunahing protina sa mais.

zeitgeist (tsít·gist)

png |[ Ger ]
1:
ang espiritu ng panahon
2:
pangkalahatang moda ng pag-iisip sa isang tiyak na panahon.

Zen

png |[ San ]
:
sa Budismo, kilusang Mahayana na nagtuturo sa pag-abot ng kaliwanagan sa pamamagitan ng meditasyon at intuwisyon, sa halip na pagsamba o pag-aaral ng mga banal na kasulatan.

ze·ná·na

png |[ Hin ]
:
sa India, bahagi ng bahay para sa mga babaeng kasapi ng pamilya.

zenith (zé·nit)

png |[ Ing ]
1:
Asn bahagi ng esperang pangkalawakan na tuwirang nása ibabaw ng isang nagmamasid
2:
pinakamataas na punto o estado.

zenith distance (zé·nit dís·tans)

png |Asn |[ Ing ]
:
ang distansiyang anggular mula sa zenith ng isang esferang pangkalawakan túngo sa isa pa, at sinusúkat sa isang malakíng bilog na perpendikular sa kalawakan.

zeolite (zi·ó·layt)

png |Heo Kem |[ Ing ]
:
alinman sa bílang ng mga mineral na bumubuo sa hydrous silicate ng calcium, sodium, at aluminum.

Zephaniah (zé·fa·ná·ya)

png |[ Ing ]
1:
sa Bibliya, batàng propeta noong ika-7 siglo BC
2:
aklat sa Bibliya na naglalamán ng kaniyang mga propesiya.

zephyr (ze·fír)

png |[ Ing ]
1:
kaaya-ayang simoy
2:
alinman sa mga bagay na pino, magaan, de-kalidad, gaya ng tela, at katulad.

zero (zi·ro)

png |[ Ing ]
1:
Mat ang pigurang 0 na kumakatawan sa walang kantidad o bílang
2:
Mus punto sa eskala ng instrumento na kumakalkula sa positibo o negatibong kantidad
3:
oras upang simulan ang isang operasyon, lalo na sa militar
4:
ang pinakamababàng punto.

zeroth law of thermodynamics (zí· rot lo of tér·mo·day·ná·miks)

pnr |[ Ing ]
:
prinsipyo na nása katulad na kalagayan ang pangatlong sistema sa ekilibriyong termal na may dalawang pangunahing sistema.

zest

png |[ Ing ]
1:
anumang sangkap na idinadagdag
3:
bahagi ng naranha o lemon na ginagawâng sangkap.

zé·ta

png |[ Gri ]
:
ikaanim na titik sa alpabetong Griego.

zeugma (zyúg·ma)

png |[ Lat Gri ]
:
anyo ng pananalita na gumagamit ng pandiwa o pang-uri na may dalawang pangngalan, subalit angkop lámang sa isa sa dalawa, o angkop sa dalawa ngunit sa magkaibang paraan, hal “Tumama ang mga sagot niya at ang pana.”

Zeus (zyus)

png |Mit |[ Gri ]
:
ang pinakamakapangyarihang diyos, anak nina Cronus at Rhea, at asawa ni Hera Cf JUPITER

zi

png
:
tawag sa ikadalawampu’t walong titik ng alpabetong Filipino.

zicon (zír·kon)

png |Kom |[ Gri ]
:
mineral na silicate Zr2 SiO4 matatagpuan sa maliliit na tetragonal na kristal o butil ng mga kulay, at karaniwang sinag.

zidovudin (záy·do·vu·dín)

png |Med |[ Ing ]
:
deribatibo ng thymidine na ginagamit sa paggamot sa HIV at iba pang nakahahawang sakít.

zi·gát·tu

png |[ Iba ]

ziggurat (zí·gu·rát)

png |[ Ing Akkadian ziggurratu ]
:
sa sina-unang Babilonya, templong piramide na binubuo ng mga palapag na may daang paakyat na pumapalibot sa kabuuang estruktura nitó.

zíg·zag

png |[ Ing ]
1:
daan na may mabilis na pagpapalit ng likong pakaliwa o pakanan
2:
alinman sa mga likong ito.

Zim·báb·we

png |Heg
:
bansa sa timog silangang Africa.

zinc (zingk)

png |Kem |[ Ing ]
:
putîng metalikong element (atomic number 30, symbol Zn ) : SIM

zinco (zíng·ko)

png |[ Ing ]

zincograph (zíng·ko·gráf)

png |[ Ing ]
1:
plaka ng zinc na likha ng zincography : ZINCO
2:
limbag mula sa plakang ito : ZINCO

zincography (zíng·ko·gra·fí)

png |[ Ing ]
:
sining o proseso ng paglikha ng limbag sa rabaw ng plaka ng zinc.

zi·ne·dé·lak

png |[ Iba ]

zing

png |Kol |[ Ing ]
1:
pagiging matapang
2:
pagiging malakas.

zin·ná·ga

png |[ Iba ]

zinnia (zín·ya)

png |Bot |[ Esp ]
:
haláman (genus Zinnia ) na may bulaklak na katulad ng daisy .

Zion (zá·yon)

png |[ Heb ]
1:
isa sa dalawang burol at moog ng sinaunang Jerusalem
2:
relihiyon ng mga Hudyo
3:
ang Kristiyanong Simbahan.

Zionism (zá·yo·ní·sim)

png |[ Ing ]
:
kilusan para sa pagtatayô ng bansang Hudyo sa Palestina.

zip

png |[ Ing ]
1:
mabilis na guhit ng liwanag

Zip code (zíp kowd)

png |[ Ing ]
:
sistema ng mga kodigong postal, nagtatakda ng numero para sa bawat pook o distrito sa buong bansa upang bumilis ang pagbubukod-bukod ng mga liham at pakete sa koreo.

zipper (zí·per)

png |[ Ing ]
1:
anumang pansara
2:
kasangkapan na ginagamit na panghigpit o pansara sa damit, pantalon, at katulad, at binubuo ng dalawang piraso ng plastik o metal na may tila ngipin sa gilid na pinaglalapit o pinaghihiwalay ng tíla hikaw na bahagi kapag hinila : HÚKOS

zirconia (zir·kón·ya)

png |Kem |[ Ing ]
:
zirconium dioxide (ZrO2), na ginagamit sa seramika, at katulad, o sa anyong tunaw bílang sintetikong pampalit sa diyamante.

zirconium (zir·kón·yum)

png |Kem |[ Ing ]
:
matigas na pinilakang metalikong element (atomic number 40, symbol Zr ).

zit

png |Med |[ Ing ]

zí·ta

png |Bio |[ Iba ]

zither (zí·ter)

png |Mus |[ Ing ]
:
instrumentong binubuo ng sapad na kahon na may iba’t ibang bagting, nakahanay nang pahalang at tinutugtog nang may puwa o mga daliri sa kamay.

zizz (ziz)

png |[ Ing ]
2:
maikling túlog.

zíz·zing

png |[ Iva ]

zloty (zló·ti)

png |Ekn |[ Ing ]
:
batayang yunit ng pananalapi sa Poland.

Zn (zi en)

symbol |Kem |[ Ing ]

zodiacal (zod·yá·kal)

pnr |[ Ing ]
:
ukol sa zodiac.

zodiacal light (zod·yá·kal layt)

png |[ Ing ]
:
napakalabòng guhit ng liwanag na nakikíta sa kanluran sa paglubog ng araw o sa silangan bago sumikat ang araw, at pinaniniwalaang liwanag na mula sa ulap ng bagay na umiikot sa araw.

zód·yak

png |[ Ing zodiac ]
:
ang sumasakop sa kalawakan at tinatayang 8o ng ekliptiko, kasáma ang mga posisyon ng araw, buwan, kilaláng mga planeta, at nahahati sa labindalawang simbolo : ZODIAC

zoetrope (zó·trowp)

png |[ Ing ]
:
laruang pangmatá na hugis silindriko, may serye ng mga larawan sa panloob na rabaw na nagpapakíta ng mga imahen kapag pinaikot.

zoic (zó·wik)

pnr |[ Ing ]
1:
ukol sa mga hayop
2:
Heo sa mga bató at katulad, may fosil.

zollverein (tsól·ve·réyn)

png |Ekn Pol |[ Ger ]
:
noong ika-19 na siglo, unyon ng mga estadong German para sa pagpapanatili ng magkakatulad na tariff sa inaangkat na produkto mula sa ibang bansa, hábang malaya naman ang pálítan sa loob ng mga kasaping estado.

zom·ba·kán

png |[ Mag ]

zombie (zóm·bi)

png |[ Ing ]
1:
bangkay ng tao na pinaniniwalaang binuhay ng itim na kapangyarihan para sa masamâng hangarin
2:
inumin na gawâ sa rum, katas ng sitrus, at apricot.

zonation (zo·néy·syon)

png |[ Ing ]
:
pamamahagi ng mga haláman sa mga sona.

zone (zown)

png |[ Ing ]
: