V, v

png
1:
ikadalawampu’t apat na titik sa alpabetong Filipino at tinatawag na vi
2:
ikadalawampu’t apat sa serye
3:
anumang bigkas na kumakatawan sa titik V o v
4:
asulat o palimbag na representasyon ng V o v
5:
tipo, tulad ng sa printer, upang magawâ ang titik V o v.

v

daglat |Ele |[ Ing ]

V (vi)

png
1:
Mat pamílang na Romano para sa lima
2:
simbolo ng tagumpay.

V (vi)

symbol |Kem |[ Ing ]

vacancy (véy·kan·sí)

png |[ Ing ]

vacant (véy·kant)

pnr |[ Ing ]

vacate (va·kéyt)

pnd |[ Ing ]
1:
gawing bakante
2:
isuko ang karapatang mag-ari o umokupa
3:
isuko o iwanan ang opisina, posisyon, at katulad
4:
gawing hindi kapakipakinabang.

vacation (vey·kéy·syon)

png |[ Ing ]

vacationer (vey·kéy·syo·nér)

png |[ Ing ]

vacationist (vey·kéy·syo·níst)

png |[ Ing ]

vaccinate (vák·si·néyt)

pnd |Med |[ Ing ]
:
magbakuna o bakunahan.

vaccination (vak·si·néy·syon)

png |Med |[ Ing ]
:
bakúna o pagbabakuna.

vaccine (vák·sin)

png |Med |[ Ing ]

vaccinia (vak·sín·yá)

png |Med |[ Ing ]

vacillation (vá·si·léy·syon)

png |[ Ing ]
1:
pagiging bantulót o pag-aatubili
2:
gíwang1 o paggiwang.

vacillation (vá·si·léy·syon)

png |[ Ing ]
1:
pagiging bantulót o pag-aatubili
2:
gíwang1 o paggiwang.

vacua (vák·yu·wá)

png |[ Ing ]
:
pangmaramihang anyo ng vacuum.

vacuole (vák·yu·wól)

png |Med
1:
cavity sa loob ng cell, karaniwang may malabnaw na likido o secretion
2:
maliit na cavity sa organikong himaymay.

vacuous (vák·yu·ós)

pnr |[ Ing ]
2:
kulang sa idea o talino
3:
walang silbi.

vacuum (vák·yum)

png |[ Ing ]
1:
espasyong walang matter : BASYÓ2 Cf VACUA
2:
espasyong kulob at tinanggalan ng ilang matter, lalo na ng hangin, upang pahinain kaysa atmospera ang presyon ng nátiráng matter : BASYÓ2 Cf PLÉNUM2
3:
antas o estado ng pagkasaid o pagkaubos ng matter sa isang espasyo : BASYÓ2
4:
pinaikling vacuum cleaner.

vacuum bottle (vák·yum bá·tel)

png |[ Ing ]

vacuum cleaner (vák·yum klí·ner)

png |[ Ing ]
:
de-koryenteng aparato na panghigop sa dumi ng karpet, sahig, muwebles, at katulad Cf VACUUM4

va·di·nó

png |Bot |[ Iva ]

vagabond (vá·ga·bánd)

pnr |[ Ing ]

vagina (va·hí·na, va·dyáy·na)

png |Ana |[ Esp Ing ]

vaginal (va·dyáy·nal)

pnr
1:
Ana hinggil sa vagina
2:
may kaugnayan sa o kahawig ng takupis ng haláman.

vaginismus (vá·dyi·níz·mus)

png |Med |[ Ing ]
:
masakít at namimitig na pagsisikip ng púke dulot ng presyon o pisikal na kontak, lalo na kapag nakikipagtalik.

vaginitis (va·dyi·náy·tis)

png |Med |[ Ing ]
:
pamamagâ ng puke.

vague (veyg)

pnr |[ Ing ]

vagus (véy·gus)

png |Ana |[ Ing ]
:
vagus nerve.

vagus nerve (véy·gus nerv)

png |Ana |[ Ing ]
:
alinman sa pansampung pares ng mga nerbyong kraneo : VAGUS — pnr vagal.

va·há·wo

png |Zoo |[ Iva ]

va·háy

png |Ark |[ Iva ]

va·hés

png |[ Iva ]
:
báyad1 o kabayarán.

vain (veyn)

pnr |[ Ing ]

Vaisya (véys·ya)

png |[ San ]
:
ikatlo sa apat na dakilang uri sa Hindu, na binubuo ng mga mangangalakal at magsasaká.

vá·kel

png |[ Tau ]

va·kúl

png |[ Iva ]
:
katutubòng kasuotan sa ulo na yarì sa himaymay ng voyavoy at pananggol sa init o ulan.

va·la·ti·nók

png |Bot |[ Iva ]
:
dalandan na maasim ang katas.

va·láy·va·yán

png |Bot |[ Iva ]
:
punongkahoy na may bulaklak na mapusyaw na pink.

valediction (vá·li·dík·syon)

png |[ Ing ]
2:
mga salitâng ginagamit sa pagpapaalam.

valedictorian (vá·li·dik·tór·yán)

png |[ Ing ]

valedictory (vá·li·dík·to·rí)

png pnr
1:
nagpapaalam ; pamamaálam
2:
hinggil sa pamamaálam
3:
talumpating binibigkas sa gradwasyon sa ngalan ng klaseng magtatapos
4:
pananalita ng pamamaalam.

valence (véy·lens)

png |Kem
1:
katangiang nagtatakda sa bílang ng atom o pangkat na makasasanib sa isang atom o pangkat : VALENCY
2:
kakayahan ng isang atom na makianib at nasusukat sa pamamagitan ng bílang ng hydrogen atom na nagpapaalis o inaaniban nitó : VALENCY

valency (véy·len·sí)

png |Kem |[ Ing ]

valentine (vál·en·táyn)

png |[ Ing ]
1:
kard, regalo, o mensahe na kadalasang ibinibigay sa araw ni St. Valentine (14 Pebrero ) bílang pagpapahayag ng pag-ibig o pagkagiliw
2:
kasintahan na pinilì o binati sa Araw ng mga Puso
3:
sulat o handog na nagpapahayag ng pagkagusto sa isang tao o bagay.

valet (vál·ey, va·léy)

png |[ Fre Ing ]
1:
laláking katulong na umaasikaso sa personal na pangangailangan ng panginoon
2:
tao na naglilinis, nagpaplantsa, naglalaba, at gumagawâ ng katulad na serbisyo para sa mga kliyente ng hotel, pasahero sa barko, at katulad
3:
rack na patungán ng balabal, americana, sombrero, at katulad.

Valhalla (val·hál·a)

png |Mit |[ Nor ]
1:
bulwagan ni Odin na pinupuntahan ng mga kaluluwa ng mga bayani at iba pang namatay sa labanán
2:
gusaling ginagamit sa pagpaparangal sa mga bayani.

valiant (vál·yant)

pnr |[ Ing ]

vá·lid

png |[ Ing ]

validate (vá·li·déyt)

pnd |[ Ing ]
1:
gawing balido ; kumpirmahin
2:
gawing legal
3:
opisyal na aprobahan.

valiente (val·yén·te)

pnr |[ Esp ]

valine (vál·in, véy·lin)

png |BioK |[ Ing ]
:
amino acid C5 H11 NO2 na putî, kristalina, nakukuha sa mga protinang mula sa haláman at hayop, at ginagamit sa paggawâ ng gamot.

valise (va·lís, va·líz)

png |[ Ing ]
1:
maliit at nabibitbit na sisidlan ng mga damit at iba pang personal na gamit

va·lít

png |Bot |[ Iva ]
:
matabâng yantok.

Valium (vál·yum)

png |Med |[ Ing ]
:
tatak ng diazepam.

Valkyrie (val·kír·i, vál·kir·í)

png |Mit |[ Nor ]
:
sinuman sa labintatlong magagandang babaeng katulong ni Odin na naghahatid sa Valhalla at nagsisilbi sa mga namatay na mandirigma na pinilì ni Odin o Tyr.

valle (vál·ye)

png |Heo |[ Esp ]

valley (vá·li)

png |Heo |[ Ing ]

va·ló·gan

png |[ Iva ]

va·lór, vál·or

png |[ Esp Ing ]

vals

png |Say |[ Esp ]

valuable (vál·yu·ból)

pnr |[ Ing ]
:
may mataas na halaga.

valuables (vál·yu·bóls)

pnr |[ Ing ]
:
mga bagay na may malakíng halaga, gaya ng hiyas at salapi.

value (vál·yu)

png |[ Ing ]

Value added tax (vál·yu á·ded tax)

png |[ Ing ]
:
tax sa itinaas ng halaga ng produkto sa bawat yugto ng produksiyon Cf VAT

va·lu·gán

png |Mtr |[ Iva ]
:
hangin mula sa hilaga.

valve (valv)

png |Ana Mek Mus Zoo |[ Ing ]

valvulitis (val·vyu·láy·tis)

png |Med |[ Ing ]
:
pamamagâ ng mga balbula ng puso.

vampire (vám·payr)

png |Mit |[ Ing ]

vampire bat (vám·payr bat)

png |Zoo |[ Ing ]
:
sa Gitna at Timog America, paniki (family Desmodontidae ), lalo na ang Desmodus rotundus na may matatalim na pangil na ginagamit sa pagtusok sa lamán at pagsipsip sa dugo ng malalakíng hayop : BAMPÍRA3

van

png |[ Ing ]
:
sasakyang may bubong, karaniwang ginagamit sa paghahatid ng mga produkto.

vanadium (va·ná·dyum)

png |Kem |[ Ing ]
:
element na metaliko, kulay abo, at matigas (atomic number 23, symbol V ).

Van Á·len Belt

png |Asn |[ Ing ]
:
anuman sa dalawang rehiyon ng may napakalakas na radyasyon na pumapalibot sa mundo sa taas na ilang libong kilometro.

ván·da

png |Bot |[ San ]
:
alinman sa orkidyang kabílang sa genus Vanda na matatagpuan sa mga rehiyong tropiko sa silangang hemisphere at may malalakíng bulaklak na kulay putî, asul, lungti, o mapusyaw na lila, apat ang kilaláng katutubòng espesye sa Filipinas at pinakapopular ang walingwaling.

ván·dal

png |[ Ing ]

Ván·dal

png |[ Ing ]

vandalism (van·da·lí·sem)

png |[ Ing ]

vanguard (ván·gard)

png |Mil |[ Ing ]

vanguardia (van·gwár·dya)

png |Mil |[ Esp ]

vanilla (va·ní·la)

png |Bot |[ Ing ]

vá·nish

pnd |[ Ing ]
1:
mawalang bigla o dahan-dahang maglaho
2:
tumigil ang pag-iral
3:
Mat maging zero

vanity (vá·ni·tí)

png |[ Ing ]

vanity bag (vá·ni·tí bag)

png |[ Ing ]
:
bag ng babae na may maliit na salamin, kosmetiko, at katulad.

van·wâ

png |[ Iva ]

vapor (véy·por)

png |[ Ing ]
2:
Pis gas na may temperaturang higit na mababà sa kritikal nitóng sukat
3:
kombinasyon ng vaporized substance at hangin
4:
malahanging mga partikula ng gamot na nilalanghap.

va·ráy·ti

png |[ Ing variety ]
:
baryedád var baráytí

Vardhamana (var·da·má·na)

png |[ Hin ]
:
sa Jainism, guro na pinaniniwalaang namatay noong 480 BC at bumago sa mga lumang doktrina upang itatag ang Jainism sa kasalukuyan nitóng anyo : VARDHAMANA MAHAVÍRA

Vardhamana Mahavira (var·da·má· na ma·ha·ví·ra)

png |[ Hin ]

variable (vár·i·a·bél, vár·ya·bol)

png |[ Ing Esp ]
1:
anumang maaaring magbago ; gaya ng katangian, salik, at katulad
2:
Mat kantidad o funsiyon na maaaring magkaroon ng hatag na halaga o set ng mga halaga ; symbol na kumakatawan dito
3:
Pil sa lohika, sagisag para sa hindi tiyak na kasáma sa isang uri ng bagay o pangungusap
4:
Asn bituin na variable
5:
hangin na nagbabago ng direksiyon.

variable (vár·i·a·bél, vár·ya·bol)

pnr |[ Ing Esp ]
1:
maaaring magbago o magpalit
2:
may kakayahang baguhin o mapalitan
4:
may iba’t ibang uri
5:
Pis naiiba sa pangkaraniwang uri
6:
Asn sa bituin, nagbabago ang liwanag
7:
sa hangin, may tendensiyang magbago ang direksiyon
8:
Mat may katangian ng isang variable.

variance (vár·yans)

png |[ Ing ]
1:
pagkakaiba ng opinyon ; hindi pagkakaunawaan ; kawalan ng armonya
2:
Bat pagkakaiba ng mga salaysay o dokumento
3:
Mat sa estadistika, kantidad na katumbas ng square ng standard deviation
4:
opisyal na permiso o pahintulot na gawin ang isang bagay na ipinagbabawal ng regulasyon.

variate (vár·yeyt)

png |[ Ing ]
1:
Mat sa estadistika, kantidad na nagbabago at ang halaga ay batay sa dalasang distribusyon
2:
kantidad na may numerikong halaga para sa bawat kasapi ng isang pangkat.

variation (vár·yéy·syon)

png |[ Ing ]
1:
ang akto o proseso ng pagbabago ng kondisyon, antas, o katangian
2:
halaga, bilis, lawak, o antas ng pagbabago
4:
Mus pagbabago ng melodiya o tema na may pagbabago sa armonya, ritmo, at melodiya o tema lalo na sa isang serye ng gayong anyo
5:
Say sa ballet, sayaw na pang-isahan gaya ng bumubuo sa isang bahagi ng pas de deux.

varicella (va·ri·sé·la)

png |Med |[ Ing ]

varices (vá·ri·síz)

png |[ Ing ]
:
pangmaramihang anyo ng varix.

varicose (vá·ri·kóws)

pnr |Med |[ Ing ]
1:
di-pangkaraniwang pamamagâ at paglakí, hal varicose veins
2:
tumutukoy sa o naapektuhan ng varices na karaniwang umaapekto sa pang-ibabaw na bahagi ng binti.

varicose vein (vá·ri·kóws veyn)

png |Med |[ Ing ]

varicosis (vá·ri·ko·sís)

png |Med |[ Ing ]
1:
pagkabuo ng mga varix

varicosity (vá·ri·kós·i·tí)

png |Med |[ Ing ]
1:
pagiging varicose : VARICOSIS2