R, r

png
1:
ikadalawampung titik sa alpabetong Filipino at tinatawag na ar
2:
ikalabinlimang titik sa abakadang Tagalog at tinatawag na ra
3:
ikadalawampu sa isang serye o kaayusan
4:
anumang bigkas na kumakatawan sa titik R o r
5:
pasulat o palimbag na representasyon ng R o r
6:
tipo, tulad ng sa printer, upang magawâ ang titik R o r.

r (ar)

daglat |[ Ing ]
3:
Isp run9
4:

R (ar)

daglat |[ Ing ]
1:
Heo river
2:
inirehistro bílang trademark
3:
sa ahedres, rook
5:
8:
sa pag-uuri ng pelikula, restricted1

R (ar)

symbol
1:

Ra (ar ey)

symbol |Kem |[ Ing ]

ra·ás

pnd |mag·ra·ás, ru·ma·ás |[ Ilk ]

ra·báw

png |[ Ilk ]
2:
panlabas na mukha o bahagi ng isang bagay ; pinakaibabaw o pinakamataas na suson o bahagi : SURFACE
3:
anumang mukha ng isang lawas o bagay, hal rabaw ng isang dais : SURFACE
4:
lawak o lakí ng panlabas na bahagi : SURFACE
5:
panlabas na itsura na kaiba sa panloob na katangian : SURFACE
6:
Mat sa heometriya, anumang pigura na may dalawang dimensiyon ; bahagi o lahat ng hanggahan ng isang solid : SURFACE
7:
paglalakbay sa lupa at sa dagat, sa halip na sa himpapawid, sa ilalim ng tubig, o sa ilalim ng lupa : SURFACE

rabbet (ráb·it)

png |Kar |[ Ing ]
:
malalim at tíla baitang na uka sa isang gilid ng kahoy na maaaring lapatan ng isa pang kahoy gaya ng sa hamba ng pinto.

rabbi (ráb·ay)

png |[ Ing Heb ]
1:
pangunahing opisyal ng sinagoga na nagsanay sa seminaryo at itinalagang maging espiritwal na pinuno ng Hudaismo at ng pamayanang Hudyo : RABÍ
2:
titulong pamitagan sa mga guro at iskolar na Hudyo : RABÍ
3:
sa malakíng titik, hari ng Ehipto.

rabbit (ráb·it)

png |Zoo |[ Ing ]

rabbitfish (ráb·it fis)

png |Zoo |[ Ing ]

ra·bí

png |[ Esp ]

rabies (réy·biz)

png |[ Ing ]
1:
Zoo nakahahawang sakít ng áso, pusa, at katulad, nakamamatáy kapag hindi nagamot, at karaniwang naililipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng hayop na may ganitong sakít : RÁBYA
2:

ra·bi·í

png |[ Ilk ]

ra·ból

png |[ War ]

ra·bóng

png |Bot
1:
[Ilk] labóng
2:
[War] yábong.

rá·bong

png |Bot |[ Mrw ]

rá·bor

png |[ Ilk ]
:
alak na gawâ sa pulut.

ra·búng

png |Bot |[ Iba Ilk ]

ráb·ya

png |[ Esp rabia ]

race (reys)

png |[ Ing ]
2:
anumang paligsahan o kompetisyon
3:
paabanteng galaw

racecourse (réys·kors)

png |[ Ing ]
:
landas na ginagamit na karerahan ng mga kabayo : RACETRACK1

racehorse (réys·hors)

png |[ Ing ]
:
kabayong pangkarera.

racer (réy·ser)

png |[ Ing ]
1:
sinuman o anuman na lumalahok sa karera
2:
kabayo, yate, bisikleta, at katulad na ginagamit na pangkarera
3:
anumang mabilis tumakbo
4:
Zoo alinman sa maraming uri ng payat na ahas na mula sa mga genus na Coluber at Masticophis.

racetrack (réys·trak)

png |[ Ing ]
2:
landas na ginagamit sa karerahan ng mga sasakyan.

rachitis (ra·káy·tis)

png |Med |[ Ing ]

racial (réy·syal)

pnr |[ Ing ]
:
hinggil sa lahi o lipi.

racial classification (réy·syal kla·si·fi· kéy·syon)

png |Pol |[ Ing ]
:
pag-uuri sa lipunan batay sa dugo o lahing pinagmulan.

racism (réy·si·sím)

png |Pil Pol |[ Ing ]

racist (réy·sist)

png |[ Ing ]

rack (rak)

png |[ Ing ]
1:
balangkas, karaniwan ng rehas, bara, kawit, at katulad na pinagsasabitan ng mga bagay
3:
sa bilyar, hugis tatsulok na pinag-aayusan ng mga bola sa ibabaw ng mesa
4:
matinding pagdurusa ng katawan o isipan
5:
pagkawasak ; lubos na pagkasira.

raconteur (rák·on·túr)

png |[ Ing Fre ]
:
tao na mahusay sa pagsasalaysay ng mga anekdota.

racquet-tail (rá·ket-teyl)

png |Zoo |[ Ing ]

radar (réy·dar, ra·dár)

png |[ Ing radio detecting and ranging apparatus ]
1:
sistema ng pagtaya ng direksiyon at pook na kinaroroonan ng isang bagay na gumagalaw sa pamamagitan ng pagpapadalá ng mga along-radyo na may mataas na dálásan at pagpuna sa bumabalik na alingawngaw
2:
aparatong ginagamit sa pagsasagawâ nitó.

ra·dé·la

png |Kar
:
varyant ng ladéra.

radial (réy·di·yál)

png |[ Ing ]

radiant energy (réy·di·yánt e·ner·dyí)

png |[ Ing ]
1:
Pis enerhiyang napalalaganap sa pamamagitan ng paggalaw ng alon lalo na ng elektromagnetikong alon

radiation (rey·di·yéy·syon)

png |[ Ing ]

radiation sickness (rey·di·yéy·syon sík·nes)

png |Med |[ Ing ]
:
sakít na dulot ng pagkakalantad sa mga x-ray o gamma ray.

radiation therapy (rey·di·yéy·syon té·ra·pí)

png |Med |[ Ing ]
:
paglunas sa kanser at katulad na sakít sa pamamagitan ng radyasyon gaya ng x-ray o ultrabiyoletang sinag.

radical (rád·i·kál)

pnr |[ Ing ]

ra·di·kál

pnr |[ Esp Ing radical ]
1:
hinggil sa ugat, pinagmulan, o batayan : RADICAL
2:
malayò ang nararating ; patúngo sa ugat : RADICAL
3:
nagtataguyod ng ganap na reporma ; rebolusyonaryo : RADICAL
4:
bumubuo ng batayan : RADICAL
5:
Mat root ng isang bílang o kantidad : RADICAL
6:
hinggil sa ugat ng salita : RADICAL
7:
Kem hinggil sa pangkat ng atom na kumikilos bílang isang yunit sa ilang compound : RADICAL

radio (rád·yo, réy·di·yó)

png |[ Esp Ing ]

radioactive (réy·di·yó·ák·tiv)

pnr |Kem Pis |[ Ing ]

radioactivity (réy·di·yó·ak·tí·vi·tí)

png |Kem Pis |[ Ing ]

radio frequency (réy·di·yó frí kwen·sí)

png |[ Ing ]
:
dálásang radyo Cf RF

radiogram (réy·di·yó·gram)

png |[ Ing ]

radiograph (réy·di·yó·graf)

png |[ Ing ]
1:
instrumentong ginagamit sa pagtatalâ ng intensidad o lakas ng radyasyon

radiography (réy·di·yó·gra·fí)

png |[ Ing ]
:
paggawâ ng radiograph : RADYOGRAPÍIYA

radiology (réy·di·yó·lo dyí)

png |[ Ing ]

radiophone (réy·di·yó·fown)

png |[ Ing ]

radioscopy (réy·di·yós·ko·pí)

png |[ Ing ]

radiotelegram (réy·di·yó·té·li·grám)

png |[ Ing ]
:
mensaheng ipinapadalá sa pamamagitan ng radiotelegraphy.

radiotelegraphy (réy·di·yó·te·lí·gra·fí)

png |[ Ing ]
:
telegrama na ipinapadalá ang mensahe o senyas sa pamamagitan ng along-radyo sa halip na sa kawad o kable.

radiotelephone (réy·di·yó·té·le·fón)

png |[ Ing ]

radiowave (réy·dyo·weyv)

pnr |Pis |[ Ing ]

radish (rá·dis)

png |Bot |[ Ing ]

radium (réy·di·yúm)

png |Kem |[ Ing ]
:
element na metaliko, radyoaktibo, at nagbubunga ng element na radon at mga alpha ray kapag sumabog (atomic number 88, symbol Ra ).

radius (réy·di·yús)

png |[ Ing ]
1:
Mat tuwid na linya mula sa gitna túngo sa sirkumperensiya ng bilóg o espera ; o súkat ng habà ng radius ng isang bilog Cf R4
2:
tiyak na distansiya mula sa gitna túngo sa lahat ng direksiyon
3:
Ana ang higit na makapal at maikli sa dalawang buto ng braso ; o katulad na buto sa pakpak ng ibon o sa unaháng paa ng hayop na may gulugod
4:
layò ng naaabot ng operasyon o impluwensiya
5:
galamay ng bituing-dagat
6:
anumang set ng linya na nagmumula sa iisang púnto, hal mga radius ng isang bilog; o anumang katulad nitó.

radon (réy·don)

png |Kem |[ Ing ]
:
element na inert, radyoaktibo, nása anyong gas, at likha ng pagkabulok ng radium (atomic number 86, symbol Rn ).

rad·ya·dór

png |Mek |[ Esp radiador ]

rad·yál

png |[ Esp radial ]
1:
kaugnay ng ray o mga ray : RADIAL
2:
may mga bahaging inayos na gaya ng ray o may posisyon o direksiyon ng radius ; may linyang pasinag ang ayos o gumagalaw o kumikilos sa mga linyang mula sa gitna papalayo : RADIAL
3:
Zoo tumutukoy sa mga estrukturang tíla sumisinag mula sa isang gitnang púnto gaya ng mga galamay ng bituing dagat : RADIAL

rad·yas·yón

png |[ Esp radiación ]
1:
paglabas ng mga ray ng liwanag, init, o iba pang elektromagnetikong alon : HUNÁB1, NÍNAG, RADIATION
2:
Pis paglabas ng enerhiya bílang elektromagnetikong alon o gumagalaw na particle ; o enerhiyang naililipat sa pamamagitan ng prosesong ito : HUNÁB1, NÍNAG, RADIATION

rad·yas·yóng a·tó·mi·kó

png |[ Esp radiación+Tag na +Esp atomico ]
:
radyasyong bunga ng pagsabog ng atomiko : HÚNAB3

rad·yé·tor

png |Mek |[ Ing radiator ]
1:
tao o bagay na nagbibigay ng liwanag : RADYADÓR
2:
Mek kasangkapang ginagamit sa pagpapainit ng isang silid o katulad, binubuo ng metal na kahang iniikutan ng mainit na tubig o singaw ; o instrumentong nagpapalamig sa mákiná ng sasakyang de-motor o sasakyang panghimpapawid, at may malaking rabaw na ginagamit sa pagpapalamig ng umiikot na tubig : RADYADÓR

rád·yo

png |[ Esp radio ]
1:
transmisyon at pagtanggap ng mensaheng tunog at katulad sa pamamagitan ng elektromagnetikong alon ng dalasang radyo nang walang nakakonektang kawad
2:
aparatong ginagamit sa pagtanggap, pagbrodkast, o pagpapadala ng senyas na panradyo ; ang mensaheng ipinadala o natanggap sa pamamagitan nitó : RADIO
3:
estasyon ng radyo.

rád·yo-

pnl |[ Esp radio ]
1:
nagpapahiwatig ng radyo o brodkasting, hal radyotelepono
2:
kaugnay ng radyo-aktibidad, hal radyogram.

rád·yo·ak·ti·bi·dád

png |Kem Pis |[ Esp radioactividad ]
1:
kusang pagkawasak ng mga nukleo ng atom sa isang element at nagbubunga ng tumatagos na radyasyon o partikulo : RADIOACTIVITY
2:
radyoaktibong substance o radyasyong inilalabas ng mga ito : RADIOACTIVITY

rád·yo·ak·tí·bo

pnr |Kem Pis |[ Esp radioactivo ]
:
hinggil sa o nagpapamalas ng radyoaktibidad : RADIOACTIVE

rád·yo bród·kast

png |[ Esp radio Ing broadcast ]
1:
brodkast sa radyo
2:
pagbrodkast sa pamamagitan ng radyo.

rád·yo·grám

png |[ Ing radiogram ]
1:
mensaheng ipinadala sa pamamagitan ng radiotelegraphy : RADIOGRAM
4:
pinagsámang radyo at record player
5:
retratong kinuha sa pamamagitan ng x-ray, gamma ray, o katulad : RADIOGRAPH2, RADIOGRAM

rad·yo·gra·pí·ya

png |[ Esp radiografía ]

rad·yo·lo·hí·ya

png |[ Esp radiología ]
1:
agham hinggil sa mga x-ray o katulad na ray na mula sa radyoaktibong substance, lalo na ang paggamit sa mga ito sa medisina : RADIOLOGY
2:
pagsusuri o pagkuha ng retrato ng organ, buto, at katulad sa pamamagitan ng mga ray : RADIOLOGY
3:
inter-pretasyon ng mga retratong x-ray : RADIOLOGY

rad·yo·pón

png |[ Esp radio+Ing phone ]
2:
anumang kasangkapang lumilikha ng tunog sa pamamagitan ng enerhiya dulot ng ray : RADIOPHONE

rad·yos·kóp·yo

png |[ Esp radioscopio ]
:
pagsusuri ng mga bagay na hindi tinatagusan ng liwanag sa pamamagitan ng mga x-ray at katulad : RADIOSCOPY

rád·yo·te·lé·po·nó

png |[ Esp radio-telefono ]
:
teleponong dinadaluyan ng tunog o pananalita sa pamamagitan ng along-radyo sa halip na sa pamamagitan ng mga kable o kawad : RADIOTELEPHONE, RADYOPÓN1

ra·éb

png |Psd |[ Ilk ]
:
lambat na malakí kaysa tabukol, bilóg, at lumulubog nang ganap kapag inihagis sa tubig.

raffle (rá·fel)

png |[ Ing ]

rafflesia (raf·lé·sya)

png |Bot |[ Ing ]

raft

png |Ntk |[ Ing ]

ráf·ter

png |Kar |[ Ing ]

rag

png |[ Ing ]
2:
luma at sirâ-sirâng damit.

rá·ga

png |Mus |[ San ]
1:
padron ng mga notang ginagamit na batayan ng improbisasyon
2:
isa sa mga pormulang panghimig sa musika ng mga Hindu na may himig, melodiya, at ornamentasyong itinatakda ng tradisyon.

ra·gá·ak

png |[ Seb War ]

ra·gá·di

png |Kar |[ Ilk ]

ra·gá·mi

png |Bot |[ Mag Mrw ]

ra·gáw

pnd |i·ra·gáw, mag·ra·gáw, ra·ga·wán |[ Ilk ]
:
bawasan ang mga dahon o bulaklak upang gumanda ang tubò ng punò.

ra·gáw

png |Med |[ Mrw ]

ra·gáy

png |Mus |[ ST ]
:
tunog na marubdob at mabilis gaya ng tunog ng tambol.

ragga (rá·ga)

png |Mus |[ Ing ]
:
estilo ng musikang popular na pinaghahalo ang mga elemento ng reggae at ng hiphop.

ra·gí·ni

png |Bot |[ Bik ]

ragout (ra·gú)

png |[ Fre ]
:
putahe ng karneng hiniwa nang maliliit, inilaga nang may kasámang gulay at maraming pampalasa.

rag·sák

png |[ Ilk ]

ragtime (rág·taym)

png |Mus |[ Ing ]
1:
estilo ng sinaunang musikang popular na pinasíkat ng mga musikerong Americanong Itim noong 1890 at karaniwang tinutugtog sa piyano
2:
ritmo na may bílang na 2/4 ang saliw at may palagiang singkopasyon ang himig.

ra·gú·mo

png |[ Bik ]

rá·ha

png |Pol |[ Esp raja ]
1:
sa India, prinsipe o hari ; o hindi gaanong mahalagang maharlika o dignitaryo ; o titulo ng mga Hindu : RAJAH
2:
sa Java, Borneo titulo ng mga prinsipe, pinunò, at tagapamahala : RAJAH Cf LADYÂ1

rá·han

png
:
varyant ng dáhan.

rá·hay

png |[ Bik ]

Rah rah!

pdd |[ Ing hurrah ]
:
sigaw ng suporta at paghimok sa mga manlalaro o koponan.

ra·hu·yò

png
:
varyant ng dahuyò.