si


si

png
:
tawag sa titik C1

si

pnt
:
katagang tumutukoy sa pangngalang pantangi ng tao sa kaukulang palagyo hal, si Juliet, si Niles.

si

png |[ Esp ]

Si (es ay)

symbol |Kem |[ Ing ]

siamese tree (sa·ya·mís tri)

png |Bot |[ Ing ]
:
punongkahoy (Senna siamea ) na tumataas nang 15m, may bulaklak na dilaw at kumpol-kumpol sa dulo ng sanga at katutubo sa Burma at Thailand : THAILAND SHOWER

Siamese twins (sa·ya·mís twins)

png |[ Ing ]
:
kambal na ipinanganak nang magkadikit ang katawan.

sí·ap

png |[ Mrw ]
:
málas o pagmálas.

si·bà

png
2:
[Bik] lámon.

sí·ba

png |[ Iba ]

Si·bá·bay

png |Mit |[ Hil ]
:
unang babae Cf SIKÁBAY

sí·bad

png
1:
anumang kilos o gawa-ing biglaan at mabilis — pnd su·mí· bad, pa·si·bá·rin, mag·pa·sí·bad
2:
[Hil Pan War] lámon.

sí·bad-sí·bad

png |Zoo |[ ST ]

si·bák

png |[ Ilk Kap Tag Tsi ]
1:
pagtagâ o pagpira-piraso sa kahoy sa pama-magitan ng palakol : BUGHÀ
2:
Kol pagtanggal o pagkatanggal sa trabaho — pnd i·pa·si·bák, mag·si·bák, si·ba· kín, su·mi·bák.

si·ba·kóng

png |Bot |[ Tsi ]
1:
punong-kahoy (Rauwolfia amsoniaefolia ) na tumataas nang 15 m, may katas na malagatas, at may bulaklak na putî at mabango
2:
[Seb War] pagsasaing ng magkahalong bigas at mais, kung minsan ay hinahaluan ng hiniwang kamote at saging : SINÁKSAK

sí·bal

png
:
lubid na binubuo ng tatlong hibla.

si·ba·láng

png
:
pagkabigo ng plano ; pagkasáyang o paglampas ng opor-tunidad.

sí·ban

png
1:
pagpapaliban o pagpa-patagal ng anumang gawain
2:
pag-aaksaya ng oras.

sí·bang

png
:
[Bik] pang-hihina dulot ng táong pinanini-walaang nakahihigop ng lakas ng isa pang tao Cf USÓG

sí·bar

png |[ ST ]
1:
ingay ng mga isda kapag may kinakain sa tubig
2:
mabilis na pagsunggab ng buwaya.

si·bá·sib

png |[ Kap Tag ]
1:
pagdalu-hong ng mabangis na hayop
2:
sibsib — pnd ma·ni·bá·sib, si·ba·sí· bin, su·mi·bá·sib.

si·bát

png |[ Hil Kap Tag ]
2:
kilos na mabilis — pnd i·pan·si·bát, si·ba·tín, su·mi·bát.

si·bát·se

png |Bot
:
halámang baging na may bungang tulad ng patani, higit na maliit, at naigugulay.

si·báy

png |Ark |[ Seb ]

sí·bay

pnr
1:
naglakad nang magkasa-bay at magkadikit ang mga balikat
2:
[Mrw] bukód.

si·báy-si·báy

pnr |[ ST ]
:
naglakad nang magkaakbay.

sib·ból

png |[ Ilk ]
:
sungkit na yari sa ka-wayan o yantok.

Siberia (say·bír·ya)

png |Heg |[ Ing ]
:
ma-lawak na lupang bahagi ngayon ng pederasyong Ruso sa hilagang Asia.

si·bì

png
:
ayos ng bibig na tíla nag-pipigil umiyak — pnd ma·pa·si·bì, su·mi·bì.

sí·bi

png |Ark
1:
nakahilig na silungan, karaniwang nakakabit sa dingding ng isang bahay o nakadugtong sa bubong : AWNING, BALÁWBAW, GÁBAY, MEDYAÁGWA, PALANTÍKAN, PANAMBIL3, SIBÁY, SUGÁNIB, SÚYAB, SÚYAK
2:
dagdag na bahagi sa tunay na bahay.

sí·bi

pnr |[ Kap ]

sí·big

png |Ntk
:
pagpapatigil ng bang-ka sa pamamagitan ng sagwan o pagharap ng prowa sa pinagmumu-lan ng hangin

sí·bi·ká

png |Pol |[ Esp civica ]
:
sangay ng agham pampolitika na may kina-laman sa kapakanan, tungkulin, at karapatan ng mamamayan : CIVICS

sí·bi·kó

pnr |[ Esp civico ]
1:
hinggil sa lungsod : CIVIC
2:
para sa mamama-yan : CIVIC

si·bíl

pnr |[ Esp civil ]
1:
may kaugnayan sa isang mamamayan o mga mama-mayan
2:
pambayan o pangmama-mayan
3:
tumutukoy sa batas sibil o pribadong karapatan.

sí·bil

png |pa·sí·bil |[ ST ]

si·bi·li·sá·do

pnr |[ Esp civilisado ]
1:
nauukol sa maunlad na pamumuhay dahil sa pagkakaroon ng edukasyon
2:
may kalinangan, edukado, o may pinag-aralan.

sí·bi·li·sas·yón

png |[ Esp civilización ]

si·bíl·yan

png |[ Ing civilian ]
:
karani-wang mamamayan na hindi kawal o hindi naglilingkod sa hukbo : CIVILIAN

sib·lók

png |[ Ilk ]

síb·lok

png |[ Ilk ]

síb·lot

png |Bot |[ Ibn ]

si·bó

png |[ Pan ]

si·bò

pnd |i·si·bò, mag·si·bò, si·bú·an, su·mi·bò
1:
manghiram ng bigas
2:
humabol o habulin.

si·bò

pnr |[ Hil Seb ]
2:
walang kamali-mali
3:
walang mintis.

sí·bo

png
1:
Bot bulaklak ng talahib Cf BULAK-TALAHIB
2:
[ST] pananakot ng isdang malaki sa mga isdang mali-liit sa pamamagitan ng pagsugod
3:
sa sinaunang lipunang Bisaya, ang pagpapalitan ng mga produkto Cf BALIGYÂ2

si·bóg

png
1:
pagkakagulo at pagtakas
2:
pagliliparan ng mga ibon dahil sa pagkatakot Cf BULABOG — pnd ma·si· bóg, si·bu·gán, si·bu·gín, su·mi·bóg
3:
Bot uri ng palumpong.

si·bóg

pnr |[ ST ]
:
matigas, gaya ng sibóg na puso.

sí·bog

png |[ Bik Seb War ]

sí·bok

png
1:
[ST] pagbugaw ng mga hayop o mga ibon
2:
[Pan] hikbi.

sí·bol

png
1:
Bot pagtubò ng tanim na binhi : LABÂ1, LÓNAW, RAM-BÚNG, SÚBUL var siból
2:
katulad na pagtubò ng balbas o ng mga súso
3:
paglabas ng tubig sa poso o sa bukal
4:
Heo [Kap Tag] bukál1
5:
takalán ng likido na yarì sa kawayan — pnd pa·si·bú· lin, si·bú·lan, su·mí·bol.

si·bo·lán

png |[ ST ]
:
taniman ng mais o palay o nakababad na mga preho-les na nag-uumpisa nang sumibol.

si·bó·lan

png |[ ST ]
:
tapayan ng alak na inilalagay sa gitna para sa mga inuman.

si·bón

png |[ Ilk ]
:
laro ng mga batà na nása guhit ang pangkat na tayâ at hinuhúli ang kalabang tumatawid sa guhit Cf PATINTÉRO

sí·bong

png |Zoo |[ Pan ]

si·bót

png |Psd |[ War ]
:
lambat na may hawakan.

si·bót

pnr |Psd |[ Bik ]

sí·boy

png |[ ST ]
1:
pag-apaw sa sisid-lan ng kumukulong likido
2:
dilíg o pagdidilig
3:
pagbabasaan ng dala-wang tao ng kani-kanilang likod.

sib·róng

png |[ Ilk ]
:
paniniwala na magpapahiwatig ang daliri ng tao na naghihingalo kung ilan ang papata-yin o paghihigantihan.

sib·síb

png
:
paglubog ng araw : HINA-LOP, LENNÉK, SALÚMSOM, SIBASIB2

si·bú·bog

png |Zoo |[ Bik ]

si·bu·bu·kél

pnr |[ Ilk ]

si·búg

png |Bot |[ ST ]
:
yerba o ugat na ginagamit bílang sukà.

sí·bug

png |Zoo |[ Seb ]

si·bu·káw

png |Bot |[ Bik Hil Seb Tag Tsi War ]
:
palumpong (Caesalpinia sappan ) na mapulá ang kahoy at na-kukuhanan ng pangkulay o dampol na pulá : KAMÁY-PUSÀ, SAPÁNG, SAPAN-WOOD

si·bú·yas

png |Bot |[ Esp cebolla+s ]
:
yerba (Allium cepa ) na may bulbong maanghang ang lasa, manipis ang balát, at mahahabà ang dahon, ginagamit na rekado o pampalasa ng pagkain : BÚMBAY1, KISUNÁ, LASONÂ, ONION

si·bú·yas-ta·gá·log

png |Bot
:
uri ng sibuyas (Allium cepa ) na maliit ang bulbo at may mahahabang dahon : LASONÁ, TANDUYONG

sib·wág

png |[ Pan ]
2:
Agr hasik.

sibyl (si·bíl)

png |Mit |[ Gri Ing ]
:
babae na gumanap bílang tagapagsalita ng diyos, nagsasabi ng hula o ora-kulo.

sic (sik)

pnb |[ Ing ]
:
karaniwang nása panaklong, tumitiyak o tumatawag ng pansin sa anyo ng sinipi o kinop-yang salita.

siciliano (si·sil·yá·no)

png |Mus |[ Ing ]
:
sayaw, awit, o piyesang instrumental sa kompás na 6/8 o 12/18, malimit sa minor key at nagpapagitaw ng damdaming pastoral.

Sicily (si·si·lí)

png |Heg |[ Ing Ita Sicilia ]
:
malaking isla sa timog-kanlurang dulo ng Italia.

sick (sik)

pnr |[ Ing ]
1:
may sakít
2:

sick bay (sik bey)

png |[ Ing ]
1:
bahagi ng barko na ginagamit bílang ospital
2:
anumang silid o katulad para sa maysakít.

sick call (sik kol)

png |[ Ing ]
:
pagdalaw ng doktor sa maysakít.

sickle (sík·el)

png |[ Ing ]
2:
anumang kahugis nitó.

sick leave (sik liv)

png |[ Ing ]
:
pinahi-hintulutang pagliban sa trabaho dahil sa pagkakasakít.

sickness (sík·nes)

png |[ Ing ]

sickroom (sik·rum)

png |[ Ing ]
1:
silid na pinagpapahingahan ng maysakít
2:
silid na ginawâ para sa maysakít.

sí·da

png |[ Ilk ]

si·da·dá·an

pnr |[ Ilk ]

Si·dá·pa

png |Mit
:
diwatang nagmamar-ka sa punòngkahoy kung gaano kahabà ang itatagal na búhay ng bagong-silang.

sí·day

png |Lit
1:
[Hil] tulang bayan ng Panay at Negros tungkol sa pag-ibig
2:
[War] awiting-bayan na may pag-uulit ng mahabàng linya at inaawit upang pumuri, magkuwento ng bú-hay ng mga ninuno, at magpahayag ng paghanga sa ganda ng isang ba-bae.

sid·dá·aw

png |[ Ilk ]

side (sayd)

png |[ Ing ]
1:
aisa sa mga sapád na rabaw ng bagay bloob o labas ng isang patayông plane o rabaw cgilid2,4
2:
akalahating kata-wan ng tao o hayop at nása kaliwa o kanan, lalo na sa torso bkaliwa o kanang bahagi ng bagay, pook, gusali, at iba pa cposisyon o lugar na katabi ng tao o bagay dtiyak na direksiyon na kaugnay ng tao o bagay ekalahati ng hiniwang karne
3:
alinman sa ilang aspekto ng tanong, ugali, at iba pa
4:
isa sa dalawang pangkat na magkatunggali, gaya sa laro o digma Cf PÁNIG3
5:
Mat alinman sa dala-wang kantidad na isinaad na magka-pantay sa equation
6:
linya ng angkan sa pamamagitan ng ama o ina.

side arms (sayd arms)

png |Mil |[ Ing ]
:
sandatang naisusuksok sa baywang o naikakabit sa tagiliran sa pama-magitan ng sinturon, gaya ng rebol-ber o espada.

sideburn (sáyd·bern)

png |Ana |[ Ing ]

side-car (sayd kar)

png |[ Ing ]
:
karagda-gang sasakyan na ikinakabit sa tagi-liran ng motorsiklo o bisikleta.

side-effect (sayd ef·fékt)

png |[ Ing ]
:
hindi inaasahan, karaniwang hindi kanais-nais, na epekto o bunga, hal sa gamot.

side-issue (sayd ís·yu)

png |[ Ing ]
:
sa pag-uusap o argumento, punto na li-his sa higit na mahalaga at nakapag-papagulo sa pinagtutuunang pansin.

side kick (sayd kik)

png |[ Ing ]
:
kasa-kasáma o katulong ng isang tao sa isang gawain.

sideline (sáyd·layn)

png |[ Ing ]
1:
lin-yang tumutukoy sa gilid ng isang palaruan
3:
pook na hindi mahalaga.

sí·den

png |[ Iva ]

sidereal (say·di·ri·yál)

pnr |[ Ing ]
:
hing-gil sa mga konstelasyon o hindi nag-babagong bituin.

siderite (si·de·ráyt)

png |[ Ing ]
1:
anyong mineral ng ferrous carbonate
2:
meteorite na pangunahing binubuo ng nickel.

side salad (sayd sá·lad)

png |[ Ing ]
:
salad na inihahain bílang isa sa mga putahe.

sidestep (sayd·is·tép)

png |[ Ing ]
:
hak-bang pagilid.

side-street (sayd is·trít)

png |[ Ing ]
:
maliit na kalye.

side-stroke (sayd is·trówk)

png |[ Ing ]
1:
istrok túngo sa o mula sa isang panig
2:
pangkaraniwang kilos
3:
sa paglangoy, pagkampay nang nakata-gilid ang lumalangoy.

side-swipe (sayd swayp)

png |[ Ing ]
1:
malakas na pagsagi mula sa gilid
2:
pasaring na pagsasalita nang matalas, hal sa kausap.

sí·det

png |[ Ilk ]