kil��,


ki·lá

png |[ ST ]
2:
pagiging litó at hindi maláman ang gagawin.

ki·lá

pnh
:
pinaikling kanila var kiná, kindá, kaná

ki·lá·a

png |Bot |[ Hil Seb War ]

ki·láb

png

kí·lab

png |[ Seb ]

ki·lab·bán

png |[ Ilk ]

ki·lá·bot

png
1:
pa·ngi·ngi·lá·bot paki-ramdam na pamamantal o pagtindig ng balahibo dahil sa matinding tákot o lamig : balúkag3, girábo, goose-flesh, panarapì, seggár Cf hilakbó — pnd ki·la·bú·tan, ma·ngi·lá·bot
2:
tao na kilalá, karaniwan dahil sa hindi kanais-nais na katangian o masa-mâng gawain Cf bantóg
3:
Bot dagta na nakukuha sa mga haláman na mabulba ang ugat, tulad ng nami, tugi, at katulad.

ki·lá·bot

pnr
:
bantog dahil sa masa-mâng gawain Cf pusakál

ki·lá·bu

png |[ Tbo ]
:
kortina na kahawig ng kulambo at sadyang nakalaan para sa pinunò ng bahay.

ki·lág·han

png |[ Bik ]

ki·lák

png |[ Iba ]

ki·lá·kil

png |Zoo
:
uri ng putîng loro.

ki·lá·ki·lá

png |[ ST ]
2:
pag-subok gumawâ ng isang bagay.

ki·la·lá

pnr

ki·lá·la

png |Bot |[ Bik ]
:
tungkód- parì.

ki·lá·la

pnr
:
alam kung sino ang paksa : pamilyár1 var kakilála

kî-lá·lak

png |Lit |[ Tbo ]
:
magdamagang pag-awit ng isang epikong-bayan.

ki·lá·mo

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy.

kí·lang

png
1:
basket na biluhabâ, maluwag ang lála, at pinagkukulu-ngan ng manok

ki·láp

png |[ Ilk Tag ]

ki·lap·sáw

png
:
maliliit na along pabilóg na likha ng isang bagay na bumagsak o lumitaw sa tubig : aritamtám, líboy2, ripple1 Cf kalapsáw, labúsaw, puság

ki·lás

png
1:
iregular na daloy ng likido sa mga túbo
2:
malaro at malikot na pagsasayá
3:
[Hil] balísa.

ki·lát

png |[ Akl Bik Hil Iba Pan Seb ]

Ki·lát, Le·ón

png |Kas
:
bansag kay Pan-taleon Villegas, maalamat na pinunò ng paghihimagsik sa Cebu noong 1898.

kí·lat

png |[ Mag Tau War ]

ki·la·ta·dór

png |[ Esp quilatador ]
:
tagakilatis o tagauri ng ginto o pilak.

ki·lá·tes

png |[ Esp quilates ]
1:
yunit sa pagsúkat ng kalantayan ng ginto at pilak : carat2, kárat1
2:
salát ng kahoy, karne, at iba pa Cf hilatsá
3:
pagsusuri o pag-uuri ng kalidad, karaniwan ng ginto o pilak var kilátis

ki·láw

png
1:
[Bik Tag] pagbábad ng hiniwa-hiwang hilaw na isda o kar-ne sa sukà at iba pang pampalasa : taghiláw1 — pnd i·ki·láw, ki·la·wín, mag·ki·láw
2:
[Seb] isda o karne na kinakain nang hilaw : taghiláw1
3:
[Pan] taká.

ki·láw

pnr
2:
niluto sa marahang apoy.

kí·law

png |[ ST ]
2:
Med hapdi ng tiyan
3:
pagpapakulo sa kanin nang dahan-dahan.

ki·lá·wan

png |Zoo |[ Hil ]

ki·la·wét

png |[ Ilk ]
:
maikling kidlat.

ki·la·wín

pnr |[ kilaw+in ]
:
ibinabad sa sukà at iba pang pampalasa, karaniwang karne o isda : kiniláw

kí·lay

png |Ana |[ Hil Mag Seb Tag Tau War ]
:
balantok ng maiikling buhok sa pagitan ng matá at noo : eyebrow, gálo, kíday, kíle, kíray, kírep

kíl·dap

png |[ Kap ]

kíl·der·kín

png |[ Ing ]
1:
bariles na nag-lalamán ng 18 imperyal na galon ng likido
2:
volume na humigit-kumulang 82 litro.

kí·le

png |Ana |[ Kap ]

ki·léb

png |[ Tbo ]

ki·líb

png
1:
[ST] pagkálat ng damo
2:
Psd uri ng bitag sa ilog.

kí·lid

png |[ Seb War ]
1:
varyant ng gílid

ki·líg

png
:
pagpanginig ng katawan na tíla nalalamigan o para itaktak ang tubig pagkatapos maligo : búnday Cf kikig — pnd ki·li·gín, ku·mi·líg, ma· pa·ki·líg.

kí·lik

png |[ Bik Kap Tag ]
:
pagdalá ng bigat sa baywang sa tulong ng bisig, karaniwang sa pagbuhat ng batà : gábbay, írek2, kúngkong2, obbá, sakmì, tambid Cf kipkíp — pnd ki·lí·kin, ku· mí·lik, mag·kí·lik.

ki·lí·kid

png
:
pag-ikid ng lubid, sinu-lid, at iba pa, sa karete o ikiran.

kí·li·kí·li

png |[ Bik Kap Iba Pan Tag ]
1:
Ana pang-ilalim na bahagi ng hug-pungan ng bisig at tagiliran ng dibdib : armpit, ílak, írok, kedékedé, yúkyok
2:
sulok na lingid sa paningin
3:
Bot malakíng punongkahoy na may dilaw at matigas na troso.

kí·li·ki·li·hán

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palay.

ki·lí·kir

png |[ ST ]
:
pilípit o pagpilípit.

kí·li·ki·tî

png |[ ST ]

ki·li·líng

png |[ Ilk Tag ]
:
varyant ng kuliling1

ki·lí·lis

png |Zoo |[ ST ]

kí·lim

png |[ Ing Tur ]
:
uri ng hinabing karpet na gawâ sa Turkey, Kurdistan, at mga karatig na pook.

ki·líng

png
1:
Zoo [Kap ST] buhok sa batok ng kabayo : bungáybúngay, kabóray, pigar1b
2:
Bot [Ilk Kap Pan Tag] kawayan (Bambusa vulgaris ) na mabuway
3:
Bot [War] karmay
4:
Bot [ST] punò ng kamyas.

ki·líng

pnr |[ Bik Kap Pan Tag ]
:
naka-páling o nakahilíg sa isang panig, karaniwang tumutukoy sa pagkaka-ayos ng leeg : bangkilíng, gibíng, pihít1

kí·ling

png |Zoo |[ Kan ]
:
ibon na maliit, pulá ang leeg, at mahabà ang mga paa.

kí·ling

png
1:
paggalaw ng ulo paká-nan o pakaliwa : ládo1, ladéo
2:
pagpanig o pagsáma sa isang panig — pnr ma·kí·ling — pnd i·kí·ling, ku·mí·ling, ma·kí·ling
3:
Zoo uri ng tordo (Lusinia calliope ) na kulay kayu-manggi, may guhit na putî sa ibabaw at ilalim ng matá, at ang laláki ay may matingkad na kulay dalandan sa leeg at dibdib

ki·líng-í·ba

png |Bot |[ Bik ]

ki·líng-ka·wá·yan

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng kawayang walang tinik.

ki·líng-ki·líng

png |[ Seb ]

ki·li·páy

pnr

ki·lít

png
1:
baltak o galaw ng kalam-nan var kil-ít Cf kibót, kislót
2:
pag-umbok ng balikat kapag biglang tumawa o natatakot, karaniwan sa mga batà Cf kibít
3:
hindi sadyang pag-ilag o pag-iwas — pnd ku·mi·lít, ma·pa·ki·lít
4:
Med [ST] duling.

kí·lit

png |Zoo |[ Tbw ]
:
uri ng kagit (Prio-niturus platenae ) na may mangasul-ngasul na ulo.

ki·li·tî

png
1:
anumang nagiging san-hi ng pagtawa o biglang paggalaw : bulikití, galamgám2, geríkgit, gitok, gúluk, kalamkám, kikí2, kilikitî, kitî3, kitek, lingápngap, tickle
2:
sensi-tibong bahagi ng katawan na mada-lîng mapukaw sa pagtawa o biglang paggalaw : bulikití, galamgam2, gerikgit, gitok, gúluk, kalamkám, kikí2, kilikitî, kitî3, kitek, lingápngap, tickle Cf gilawgáw, ligawgáw — pnd ki·li·ti·ín, ku·mi·li·tî, ma·ki·li·tî, ma· ngi·li·tî
3:
bahagi ng katawan o ugali na makikitáhan ng kahinaan.

ki·lí·tis

png |Bot |[ Bik Tag ]

kil·kí·ga

png |Zoo |[ Bik ]
:
pageng bulik.

kill (kil)

pnd |[ Ing ]
1:
kitilin ang búhay ; patayin o pumatay
2:
sirain ; wasakin
3:
Kol sagarin ang sariling kakayahan o lakas
4:
Com Kol burahin ang isang file.

killer (kíl·er)

png |[ Ing ]
2:
Kol atao na mahusay at naka-pupukaw ng loob bisang masayáng biro cIsp sa boksing, pamatáy na suntok.

killer whale (kíl·er weyl)

png |Zoo |[ Ing ]

killjoy (kíl·joy)

png |[ Ing ]
:
tao na pumipigil o nambibitin sa kagala-kan o kasiyahang dapat tamasahin ng kapuwa : KJ

kil·ló

png |[ Ilk ]

kil·ló·kil·ló

png |Bot |[ Ilk ]

kíl·mos

png |Med |[ ST ]

kiln

png |[ Ing ]
:
pugon na ginagamit sa pagsusúnog, paghuhurno, o pagpa-patuyô, lalo na sa pagletsada ng apog o paggawâ ng palayok.

ki·lô

pnr

kí·lo

png
1:
[Esp Ing] kílográmo — pnd ki·lú·hin, ku·mí·lo, mag·kí·lo
2:
Kar hanay ng mga kahoy sa bubungan na pinagpapakuan ng yero : rafter Cf batángan

ki·lób

png |Bot
:
pakô (Gleichenia linearis ) na may malalakíng dahon, sala-salabid ang tubò, at matatag-puan sa bundok.

kilobase (kí·lo·béys)

png |Kem |[ Ing ]
:
yunit ng pagsúkat sa habà ng mga molecule ng nucleic acid na katum-bas ng 1000 base : kb

kilobyte (kí·lo·báyt)

png |Com |[ Ing ]
:
yunit ng pagsúkat sa kapasidad ng pag-iimbak ng datos : K, KB

kilocycle (kí·lo·sáy·kel)

png |Mat |[ Ing ]
:
dáting yunit sa pagsúkat ng dalasan na katumbas ng isang kilohertz : kc

ki·lóg

pnr |Kar
:
maluwag o hindi maayos ang pagkakapakò.

kí·lo·grám

png |Mat |[ Ing kilo+gram ]

kí·lo·grá·mo

png |Mat |[ Esp ]
:
yunit metriko sa pagsúkat ng bigat na katumbas ng 100 gramo o 2,205 libra : kg, kílo1, kílográm

kí·lo·hértz

png |Mat |[ Ing kilo+hertz ]
:
pagsúkat sa dalásan na katumbas ng 1,000 cycle bawat segundo : kHz

kiloliter (kí·lo·lí·ter)

png |Mat |[ Ing ]
:
yunit metriko sa pagsúkat ng likido na katumbas ng 1,000 litro : kl

kí·lo ma·yór

png |Kar |[ Esp ]
:
kilo na nása gitna ng dalawang magkahug-pong na kilo sa bubungan.

kilometer (ki·ló·mi·tér, kí·lo·mí·ter)

png |Mat |[ Ing ]

ki·lo·me·trá·he

png |[ Esp kilometraje ]
1:
distansiya sa kilometro Cf milyá-he
2:
mohon sa lansangan na bumibílang sa bawat kilometro
3:
instrumentong sumusúkat sa bilis ng sasakyan : speedometer

ki·lo·mé·tro

png |Mat |[ Esp ]
:
yunit metriko sa pagsúkat ng distansiya na katumbas ng 1,000 metro : kilo-meter, km

kí·long·kí·long

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng isda.

kí·los

png |pag·kí·los
1:
pagbabago sa pisikal na puwesto o kinalalagyan : aksiyón, andár1, galáw1, galó2, gí-ho, gúyu, híbal, híbok3, hirô, jiwjíway, kibô1, kimút, kinésis1, kíwa2, líhok, mobimyénto2, ógun
2:
pagba-bago sa kinalalagyan ng bahagi ng isang kabuuan o mekanismo : aksiyón, andár1, galáw1, galó2, gího, gúyu, híbal, híbok3, hi-rô, jiwjíway, kibô1, kimút, kinésis1, kíwa2, líhok, mobimyénto2, ógun Cf mosyón — pnr ma·kí· los — pnd i·kí·los, ku·mí·los
3:
gawain o mga gawain ng isang tao sa isang tiyak na panahon : aksiyón, andár1, galáw1

ki·lo·sík·lo

png |Mat |[ Esp kilociclo ]
:
yunit na katumbas ng 1,000 siklo.

ki·lót

png |[ Pan ]

kí·lo·tón

png |Mat |[ Ing ]
:
yunit metriko sa pagsúkat ng lakas pampasabog na katumbas ng 1,000 tonelada ng TNT.

kilowatt (kí·lo·wát)

png |Mat |[ Ing ]
:
yunit ng pagsúkat sa lakas elektri-sidad na katumbas ng 1,000 watt : kw

kilowatt hour (kí·lo·wát ar)

png |Mat |[ Ing ]
:
yunit ng pagsúkat sa konsumo sa lakas elektrisidad na katumbas ng 1,000 watt bawat oras : kwh

Kíl·roy

png |[ Ing ]
:
isang maalamat na pangalang pinasíkat ng mga sunda-long Americano noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at makikilála lámang sa isinulat na pariralang “Kilroy was Here ” sa mga pader sa iba’t ibang bansa.

kil·sót

png |Zoo
:
bulate na walang isang dangkal ang habà, at dumidi-kit sa mga tangrib at malalapad na bató sa dagat.

kilt

png |[ Ing ]
1:
katutubòng sáya na yarì sa itinuping telang tartan
2:
sáya na isinusuot ng kababaihan at mga batà.

kí·lu·kí·lo

png |Psd
:
uri ng baklad.

kí·lum·kí·lom

png |[ Seb ]

ki·lu·sán, ki·lú·san

png |[ kilos+an ]
1:
samahán para sa mapagbagong layunin : mobimyento1
2:
mga pagki-los.

kí·lu·wâ

png |[ TsiChi ]
:
pinulbos na mustard var kilwâ