tim


tim

png |[ Chi ]

tí·ma

png |Zoo |[ ST ]
:
maliit na insekto sa damit.

ti·má·an

png |[ Seb ]

ti·mág·na

png |[ Tau ]

ti·mák

png |Heo

tí·mak

png |Zoo |[ ST ]
1:
kuto o pulgas
2:
galis ng áso.

tí·mak

pnr |[ ST ]
:
napasok ng tubig.

tí·mam

pnd |[ Ilk ]

tí·man

png |[ Kap ]

ti·máng

pnr

tí·mang

png |[ Seb ]

ti·mang·hú·ri

png |[ War ]

ti·ma·wà

png
1:
Pol sa sinaunang lipunang Tagalog at Bisaya, tao na kabílang sa uring malaya o tao na nahango mula sa pagkaalipin var timágwa
2:
sa makabagong gamit, tao na patay gutom.

ti·ma·wà

pnr

ti·má·wa

png |[ ST ]
:
paglalayo ng sarili mula sa isang kapahamakan o kalamidad.

ti·má·won

png |Bot |[ Ifu ]
:
katutubòng uri ng palay.

ti·má·yok

png |[ ST ]

tim·bâ

png |[ ST ]
1:
bilóg at bukás na sisidlang yarì sa metal o plastik, may bitbitan, at ginagamit na lalagyan ng likido : PAIL Cf BALDÉ
2:
Zoo malaking butiki o palaka.

tim·ba·ba·lák

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
tíla butiking reptil na higit na maliit kaysa iguana : BASÁKAY2, HALÓ

tim·bak·wás

png |[ Seb ]

tim·bál

png |[ ST ]

tím·bal

png |Mus |[ Esp ]
:
tamból na binubuo ng isang hungkag na tanso at pergaminong ibabaw na maaaring higpitan o luwangan upang baguhin ang tunog : ATABÁL, KETTLE-DRUM

tim·ba·li·hán

png |Zoo |[ Hil ]

tim·ba·nán

png |[ ST ]
:
upuan na gawâ sa isang maliit na piraso ng kahoy, o maliit na bangkô na labis na mababà.

tim·báng

png
1:
súkat ng gaan o bigat ng isang bagay : DAGSÉNG, DÁTTUNG, GABÁT, KAÓGAT, KAPÚNOD, SÍMBANG, SÚVOL, TIMBÁL, WEIGHT1
2:
pagiging pantay sa bigat, lakí, o itsura.

tím·bang

png
:
katuwang ng parankúton sa pangangasiwa sa mga pamayanan ng Sulod.

tim·bá·ngan

png
1:
instrumentong pansúkat ng bigat : BALANCE1, BALÁNSA, PANIMBÁNG2
2:

tim·báng-tim·bá·ng

png |Bot
:
yerba (Dischidia platyphylla ) na may payát na tangkay, maliliit ang bulaklak na manilaw-nilaw ang korola.

tim·bá·nin

png
1:
mababàng tapakán ng paa
2:
napakababàng bangkito.

tim·báw

png
1:
ang idinadagdag sa kabilâng dulo upang bumalanse ang eskala Cf PANTIMBÁNG
2:
ang idinagdag na apaw sa labì ng sisidlan.

tím·ber

png |[ Ing ]
1:
pook na makahoy

tím·ber·lánd

png |[ Ing ]
:
gubat na sagana sa mga punongkahoy na nagdudulot ng mga kahoy pangkarpinteriya.

tim·bì

png |[ War ]

tim·bóg

png
1:
tilamsik ng tubig gawâ ng kamay at paa hábang lumalangoy
2:
pabrika ng tayom

tim·bók

png
:
hungkag na kahoy na ibinabaon sa imbak na bigas upang sumingaw ang init.

tim·ból

pnr
:
lutáng2 o nakalútang.

tim·bón

png

tim·bós

pnr

timbre (tím·ber)

png |Mus |[ Ing ]
:
natatanging katangian ng isang tunog o tinig.

tím·bre

png |[ Esp ]

Tím·buk·tú

png |Heg |[ Ing ]
:
bayan sa sentro ng Mali sa kanlurang Africa.

tim·bú·lan

png |[ timból+an ]
:
anumang makakapitan upang lumutang.

tim·bú·ngan

png |Zoo |[ Seb ]
:
uri ng isdang-alat (family Mullidae ) na karaniwang nabubuhay sa batuhan at korales.

tim·bu·wáng

pnd |tu·mim·bu·wáng, ma·pa·tim·bu·wáng
:
matumba nang patihaya, padipa, at pabukakâ Cf BOLOWÁNG1, BULAGTÂ

time (taym)

png |[ Ing ]
:
óras .

time bomb (táym bam)

png |[ Ing ]
1:
bomba na sumasabog ayon sa itinakdang oras
2:
anumang sitwasyon o kondisyong may ganitong mekanismo.

timecard (táym·kard)

png |[ Ing ]
:
kard na ginagamit sa pagtatalâ ng oras ng pagdatíng at pag-alis ng isang empleado mula sa opisina.

time deposit (táym de·pó·sit)

png |[ Ing ]
:
deposito na maaaring makuha pagkaraan ng panahong napagkasunduan o alinsunod lámang sa pabatid ng bángko.

tí·mek

png |[ Ilk ]

timekeeper (taym·kí·per)

png |[ Ing ]
:
tagatalâ ng oras, lalo na sa empleo o isports.

tí·mel

png |Zoo |[ Pan ]

timeless (táym·les)

pnr |[ Ing ]
1:
walang simula at wakas
2:
walang pagtukoy sa isang tiyak na panahon.

time limit (taym lí·mit)

png |[ Ing ]
:
panahong itinakda na inaasahang matapos ang isang gawain.

timely (táym·li)

pnr |[ Ing ]
:
napapanahon ; nása tamang oras.

time-out (táym awt)

png |[ Ing ]
1:
panandaliang pagtigil sa gawain
2:
Isp panandaliang paggambala sa regular na oras ng paglalaro para makapagpahinga o makapag-usap ang mga manlalaro Cf TÓPO

timepiece (táym·pis)

png |[ Ing ]
:
aparato sa pag-alam at pagtatalâ ng oras.

timer (táy·mer)

png |[ Ing ]
1:
tao o bagay na nagsasabi o nagtatalâ ng oras
2:
mekanismong awtomatiko sa pagpapagana ng isang aparato o kasangkapan na itinakdang gumana sa isang tiyak na oras
3:
aparato sa pag-alam ng oras na lumampas sa itinakdang panahon.

timetable (taym·téy·bol)

png |[ Ing ]
1:
talahanayan ng iskedyul na nagpapakíta ng mga oras ng pagdatíng at pag-alis ng mga tren, eroplano, at iba pa
2:
anumang iskedyul o plano na nagtatakda ng mga gawain o pangyayari.

time zone (táym zown)

png |Heg |[ Ing ]
:
isa sa dalawampu’t apat na rehiyon o dibisyon ng globo, halos sumasa-bay sa mga meridyan sa sunod-sunod na mga oras mula sa obserbatoryo ng Greenwich, England.

ti·míd

png |[ Kap ]

tí·mid

png |Ana |[ Ifu ]

tí·mid

pnd |[ Kap ]
:
idiin o diinan.

tí·mid

pnr |[ Ing ]

tí·mig

png
:
pagiging umido.

tí·mik

png
1:
[ST] hintô o paghinto
2:
[ST] pagbabad ng anuman sa alak
3:
matulaing pagtipil sa tahímik.

timing (táy·ming)

png |[ Ing ]
1:
tamang tiyempo sa isang pagkakataon o gawain upang makamit ang pinakamagandang resulta
2:
pamamaraan ng pag-obserba o pagtatalâ ng oras na lumampas sa itinakdang oras sa paligsahan, proseso, at iba pa
3:
Tro pagsasáma-sáma ng iba’t ibang bahagi ng produksiyon para sa magandang epekto ng pagtatanghal.

ti·mír

png |Ana |[ Pan ]

ti·mó

png |[ ST ]
:
pagkain nang walang gana.

ti·mò

pnr
1:
natusok ng anumang matulis ang dulo : TIOL1
2:
malalim ang tagos o baón
3:
náhúli o nakulóng sa mga bútas ng lambat.

ti·mô

pnd |[ War ]
:
sumubò o isubò.

tí·mo

png |[ Ilk ]

timocracy (ti·mó·kra·sí)

png |Pol |[ Ing ]
1:
uri ng pamahalaan na pag-ibig sa dangal ang pangunahing simulain
2:
uri ng pamahalaan na kinakailangang may ari-arian ang sinumang magnais maging pinunò.

tí·mod

pnr |[ ST ]
:
naubos ang pinagkukuhanan.

tí·mog

png |[ Bik Tag ]
1:
direksiyon sa kaliwa ng isang tao na nakaharap sa lubugan ng araw : HABÁGAT2, HABAGÁTNAN, SALÁTAN4, SOUTH, SUR
2:
rehiyon o distrito sa direksiyong ito : HABÁGAT2, HABAGÁTNAN, SALÁTAN4, SOUTH, SUR Cf HILAGÀ

Tí·mog A·mé·ri·cá

png |Heg
:
Lat in America.

tí·mog-kan·lú·ran

png |[ Tag ]
:
pook sa pagitan ng timog at kanluran : SALÁTAN1, SOUTHWEST

ti·món

png |Ntk |[ Esp ]
:
isang malapad, sapád, at naigagalaw na piraso ng kahoy o metal na idinudugtong sa popa ng bangka o barko, at ginagamit na patnubay : RUDDER1

ti·mo·nél

png |[ Esp ]

ti·mo·né·ro

png |[ Esp ]

Ti·mór

png |Heg |[ Ing ]
:
pinakamalakíng pulo sa timog ng kapuluang Malay.

tí·mos

png
2:
[ST] pagsubok o pagtikim ng isang bagay
3:
[Bik] ligpít1

tím-os

pnr

Ti·mo·té·o

png |[ Esp ]
1:
isa sa mga disipulo at kasama ni San Pablo : TIMOTHY
2:
sa Bibliya, alinman sa dalawang aklat sa Bagong Tipan, mga sulat ni San Pablo sa pangangalaga ng bagong Simbahan : TIMOTHY

Timothy (tí·mo·tí)

png |[ Ing ]

tí·moy

png |Mtr |[ Iva ]

tím·pag

png |[ War ]
:
tibág1 o pagkatibag.

tim·pál

png |[ ST ]
2:
pagbaluktot ng talim.

tim·pa·lák

png
:
paglalaban sa husay, ganda, o iba pang katangian ng dalawa o mahigit pang kalahok para sa isang gantimpala : BALANGÍBANG, DARAÓGAN, DAYÓ, JOUST, KOMPETÉNSIYÁ1, KOMPETISYÓN2, KÓNTEST, LIGLÍGAN, PÁLIGSÁHAN, RIVALRY1, TIMPÁLAK1, TÍLAP1 Cf TOURNAMENT

tim·pá·lak

png |[ ST ]
2:
pagtitipon ng maraming tao.

tim·páng

png |[ ST ]

tím·pa·ní

png |Mus |[ Ing ]
:
set ng mga tambol na tíla takoreng nakabaligtad, karaniwang ginagamit sa orkestra o bánda.

tím·pa·nó

png |[ Esp ]
1:
sa paglilimbag, kasangkapan na ginagamit sa pagpapantay ng presyon sa pagitan ng plate, at iba pa, sa pilyegong pinaglilimbagan
2:
Ana Zoo ang gitnang tainga o lamad na tumatakip sa organ ng pandinig sa binti ng isang kulisap.

tím·pa·pá·lis

png |Zoo

tim·pa·sáw

png |[ Seb ]

tim·pî

png
1:
Mus [ST] tamból
2:
pag·ti·tim·pî pagpipigil sa sarili : PAGPUGÓNG, PANGITÉPEL, PÁRBENG
3:
pag·ti·tim·pî pagpipigil sa emos-yon, lunggati, at iba pa : PAGPUGÓNG, PANGITÉPEL, PÁRBENG

tim·plá

png |[ Esp templar ]
:
halò ng mga sangkap, gaya sa pagluluto.

tim·plá·do

pnr |[ Esp templado ]
:
tamà o katamtaman ang timpla.

tim·pla·dór

png |[ Esp templador ]
:
tao na ang gawain ay ang magtimpla.

tim·pù

png |[ Kap ]

tim·pu·hô

pnr
:
lupagî1 var nimpuhô